H-saleomking-10-2565

เพลงโรงเรียน

2999 11

เพลงมาร์ชโรงเรียน(คลิกดูวีดีโอที่นี่)

เพลงมาร์ชโรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

เลิศล้ำวิทยาเพื่อสานุศิษย์

กองการศึกษาเทศบาลประสานแนวคิด

ครูร่วมอุทิศ สร้างสอนศิษย์ ให้สุข เก่ง ดี

            มีมาตรฐาน สร้างผลงานเป็นเลิศ

            ชูเชิด ชาติ กษัตริย์ ศาสน์ ศักดิ์ศรี

            ยึดคุณภาพ คุณธรรม นำชีวี

            ปัญญาดี มารยาทเด่น พากเพียรเชี่ยวชาญ

แลตระหง่าน เหลือง-เขียว เราลูก ท.อ.

ร่วมกันสร้างก่อ ทอเกียรติศักดิ์ศรี โสภีลือลั่น

ดั่งองค์อินทร์ สัญลักษณ์ ประจักษ์กัน

สมัครสมาน ด้วยสามัคคีเกื้อกูล

            ธรรมะ ปัญญา กีฬา สังคม

            การศึกษาสร้างสม ให้เราเป็นคนโดยสมบูรณ์

            เรียนรู้อย่างมีความสุข  เติบโตอย่างมีคุณภาพเพิ่มพูน

            รักอบอุ่น เหมือนพ่อแม่ดูแลด้วยใจ

            (เราภาคภูมิใจโรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย ชุมชนอุปถัมภ์)

 

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

199/1 หมู่ 18 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายพิกุล งอธิราช 081 9652398 pikul06@gmail.com