อนุบาล3/6

on-an1

 

น.ส.อ้อยทิพย์ ประลอบพันธ์ 

ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๖

 

รายชื่อนักเรียนอนุบาล ๓/๖ (อายุ ๖ ปี )

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

1

ด.ช.วงศกร     พลสุวรรณ

 

2

ด.ช.พีรพัฒน์    บุญชาญ

 

3

ด.ช.พุฒิภัทร     แจนโกนดี

 

4

ด.ช.ธนพัฒน์     คามราช

 

5

ด.ช.ชนาธิป      สุผา

 

6

ด.ช.ณัลทวัฒน์  สายสุด

 

7

ด.ช.วิชาฤทธิ์     ทนนวน

 

8

ด.ช.ศิวนาถ       สีหาบุตร

 

9

ด.ช.มนู           ไพรศรี

 

10

ด.ช.ธีวสุ          จุงอินทะ

 

11

ด.ช.จิรเดช        พลไชย

 

12

ด.ญ.พัชราภรณ์  พรมเทพ

 

13

ด.ญ.มีนา         เชี่ยววิจิตร

 

14

ด.ญ.ศศิธร        หารธงไชย

 

15

ด.ญ.อัมพิกา     วงเชียงยืน

 

16

ด.ญ.กนกวรรณ  โสมสิทธิ์

 

17

ด.ญ.เปรมสุดา   ดวงไชยศรี

 

18

ด.ญ.ณิชาภัทร   ไชยวงศ์ษา

 

19

ด.ญ.ณัฐธิดา      กานุมาร

 

20

ด.ญ.กมลลักษณ์  จงทองกลาง

 

นักเรียนชาย   11    คน

 

นักเรียนหญิง  9  คน

 

          รวม   20  คน