H-k59

อนุบาล3/5

 

อนุบาล๓ ปี ๒๕๖๐ มีแค่ ๓ ห้องครับ 

ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๕

 

รายชื่อนักเรียนอนุบาล ๓/๕ (อายุ ๖ ปี )

 

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

 

 

 

 

นักเรียนชาย     คน

 

นักเรียนหญิง     คน

 

          รวม     คน

 

 

 

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

199/1 หมู่ 18 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายพิกุล งอธิราช 081 9652398 pikul06@gmail.com