HappyNewYear2564

อนุบาล3/4

P-3-4 

นางอัญชลิตา  โพธิวัฒน์ 

ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๔

 

รายชื่อนักเรียนอนุบาล ๓/๔ (อายุ ๖ ปี )

 

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

1

ด.ช.พัสกร บุญณะสาร

 

2

ด.ช.กนกพัชร อุดารักษ์

 

3

ด.ช.วีรวัฒน์ แก้วไชโย

 

4

ด.ช.ดรัลพงศ์ สุพิมล

 

5

ด.ช.ประยุติ ชูทอง

 

6

ด.ช.เจตนิพัทธ์ ศรีบุญใชย

 

7

ด.ช.ธนากร ตุ่ยไชย

 

8

ด.ช.กันตพงศ์ ช่วยไชยศรี

 

9

ด.ญ.อโณชา สุธิ

 

10

ด.ญ.เนตรดาว อวนป้อง

 

11

ด.ญ.กนกดารินทร์ อุดารักษ์

 

12

ด.ญ.อัมพาพันธ์ วรพันธุ์

 

13

ด.ญ.ปรียาภรณ์ สุขเกษม

 

14

ด.ญ.เกวรินทร์ เพริศแก้ว

 

15

ด.ญ.ชญาภา อรรคศรีวร

 

นักเรียนชาย 8  คน

 

นักเรียนหญิง 7  คน

 

          รวม  15   คน

 

 

 

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

199/1 หมู่ 18 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายพิกุล งอธิราช 081 9652398 pikul06@gmail.com