อนุบาล3/3

Tongchan2

นายทองฉันท์  ตุ่ยไชย

ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๓

 

รายชื่อนักเรียนอนุบาล ๓/๓ (อายุ ๖ ปี )

 

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

1

ด.ช.กิตินันท์      อ่อนช้อย

 

2

ด.ช.ธัมพร        ศิริวัธนนุกูล

 

3

ด.ช.พศวัฒน์     อ่อนโคกสูง

 

4

ด.ช.ณัฐวุฒิ       สว่างพฤกษ์

 

5

ด.ช.ทินภัทร      คงภักดี

 

6

ด.ช.อัศวิน        พันธุ์พินิจ

 

7

ด.ช.ธนภูมิ        ศรีช่วย

 

8

ด.ช.กิติศักดิ์      แสงเม็ง

 

9

ด.ช.ศุภกร        อินธิราช

 

10

ด.ญ.อารยา       เชยกลิ่นเทศ

 

11

ด.ญ.กัญญารัตน์  อัมลา

 

12

ด.ญ.เรือนขวัญ  มีหมื่นไวย์

 

13

ด.ญ.กัญญาภัค   ใครบุตร

 

14

ด.ญ.กนกรัชต์    วงสาเนา

 

15

ด.ญ.นรินทิพย์    นันทสุข

 

16

ด.ญ.กนกนิภา    สีวะโสภา

 

17

ด.ญ.จินตนา      ริยะบุตร

 

18

ด.ญ.กนกกาญจน์ เสือประสิทธิ์

 

19

ด.ญ.ปาริชาต     ผ่องใสศรี

 

20

ด.ญ.สุจิตรา       ประลอบพันธ์

 

 

นักเรียนชาย   9  คน

 

นักเรียนหญิง  11  คน

 

          รวม   20  คน