อนุบาล3/3

Tongchan2

นายทองฉันท์  ตุ่ยไชย

ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๓

 

รายชื่อนักเรียนอนุบาล ๓/๓ (อายุ ๖ ปี )

 

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

1

ด.ช.เอกภพ ยาเคน

 

2

ด.ช.จิรวัฒน์ แก่นดี

 

3

ด.ช.นำโชค ขันธุ์คุ้ม

 

4

ด.ช.นพรัตน์ ใครบุตร

 

5

ด.ช.ณฐพล สำรองพันธ์

 

6

ด.ช.ปัณณวัชญ์ ใครบุตร

 

7

ด.ช.วชิรากร งิ้วโสม

 

8

ด.ช.จักรกฤษ จักรนารายณ์

 

9

ด.ช.ณัฐรัตน์ เพริศแก้ว

 

10

ด.ช.อภิชิต สระทองเพชร

 

11

ด.ญ.จีระนันท์ สติยศ

 

12

ด.ญ.ภัทรพร พรมประสิทธิ์

 

13

ด.ญ.ศรัณย์รัชต์ ใครบุตร

 

14

ด.ญ.ภริมญาฎา แย้มดงพลอง

 

15

ด.ญ.กัญญาณัฐ ปะริทัศน์สกุล

 

16

ด.ญ.พิมพ์ชนก จันตะแสง

 

17

ด.ญ.ชนิดาภา โพธิ์ศรี

 

18

ด.ญ.ปริมณภัทร เพชรรัตน์

 

นักเรียนชาย  10   คน

 

นักเรียนหญิง  8  คน

 

          รวม  18   คน