HEAD-10

อนุบาล3/3

Tongchan2

นายทองฉันท์  ตุ่ยไชย

ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๓

 

รายชื่อนักเรียนอนุบาล ๓/๓ (อายุ ๖ ปี )

 

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)


 รอข้อมูล

 

นักเรียนชาย     คน

 

นักเรียนหญิง    คน

 

          รวม     คน

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

199/1 หมู่ 18 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายพิกุล งอธิราช 081 9652398 pikul06@gmail.com