อนุบาล3/2

Pitak-1

นายพิทักษ์  เหง้าละคร

ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๒

 

 

รายชื่อนักเรียนอนุบาล ๓/๒ (อายุ ๖ ปี )

 

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

   

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

1

ด.ช.วรานน       ควรเสนา

 

2

ด.ช.อิทธิพัทธ์     งันปัญญา

 

3

ด.ช.ปารีวัตร์      งิ้วไชยราช

 

4

ด.ช.กฤตยชญ์    ริยะบุตร

 

5

ด.ช.กฤตปภัช    นาฮี

 

6

ด.ช.ธราเทพ     คิอินธิ

 

7

ด.ช.ภูผา         นาภูวงศ์

 

8

ด.ช.จิรวัฒน์     พวงใบดี

 

9

ด.ช.ยุทธศักดิ์    นามเสาร์

 

10

ด.ช.ณัฐภูมิ       ใยแก้ว

 

11

ด.ญ.นราภัทร    สุริวรรณ์

 

12

ด.ญ.ศิริภัทร      ใครบุตร

 

13

ด.ญ.ธัญชนก      ศิริจันทร์

 

14

ด.ญ.ณัชญาวีร์    แสนสุข

 

15

ด.ญ.กมลชนก    ไชยปัญหา

 

16

ด.ญ.กัญญาพัชร  ริยะบุตร

 

17

ด.ญ.กานต์มณี    สุริวรรณ์

 

18

ด.ญ.กัญญาณัฐ   ยันนี

 

19

ด.ญ.ญานิศา      สิทธิ

 

20

ด.ญ.พิลาวรรณ  ช่วยไชยศรี

 

21

ด.ญ.พัชราภา    จันทร์แดง

 

นักเรียนชาย   10    คน

 

นักเรียนหญิง  11  คน

 

          รวม   21  คน