HEAD-10

อนุบาล3/2

Pitak-1

นายพิทักษ์  เหง้าละคร

ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๒

 

 

รายชื่อนักเรียนอนุบาล ๓/๒ (อายุ ๖ ปี )

 

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

รอข้อมูล


นักเรียนชาย       คน

 

นักเรียนหญิง    คน

 

          รวม     คน

 

 

 

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

199/1 หมู่ 18 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายพิกุล งอธิราช 081 9652398 pikul06@gmail.com