อนุบาล3/1

Jeab1

น.ส.อมรรัตน์  งามจิตร

ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๑

 

 

รายชื่อนักเรียนอนุบาล ๓/๑ (อายุ ๖ ปี )

 

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

1

ด.ช.จิรนนท์    คำปาน

 

2

ด.ช.นพวิศุทธิ์  ศรีระวงศ์

 

3

ด.ช.ธิติศักดิ์    ใครบุตร

 

4

ด.ช.ธีระเดช        ใครบุตร

 

5

ด.ช.สิรวิชญ์         ผึ้งศรี

 

6

ด.ช.รุ่งโรจน์         เสนาชัย

 

7

ด.ช.ภานุภัทร       เนียมแก้ว

 

8

ด.ช.ตฤณภัทร      เลิศศรี

 

9

ด.ช.ปัณณวิชญ์    แสงลี

 

10

ด.ช.ณัฐพัฒน์       คะลีล้วน

 

11

ด.ช.ธนบูรณ์         ภาโสม

 

12

ด.ญ.กันยกร         พลสุวรรณ

 

13

ด.ญ.ภิชรวี            อริยชาติ

 

14

ด.ญ.วรพิชชา        การุญ

 

15

ด.ญ.นฤมล           สายธิไชย

 

16

ด.ญ.กัญญาภัค    โคตมา

 

17

ด.ญ.พัณณิตา      จรหาพล

 

18

ด.ญ.สุธาสิณี        แจ้งไชยศรี

 

19

ด.ญ.พัณณิตา      ตุ่ยไชย

 

20

ด.ญ.พิชามญชุ์     ไชยสาคร

 

21

ด.ญ.ณชาพรรณ  อัครจันทร์

 

22

ด.ญ.ฉัตรพิมุข      นันตะสุข

 

23

ด.ญ.ณัฐชุตา        ศรีจันทร์

 

24

ด.ญ.ธัญญามาศ  ตุ่ยไชย

 

25

ด.ญ.อัจฉริยา       สายธิไชย

 

นักเรียนชาย   11  คน

 

นักเรียนหญิง  14  คน

 

          รวม   25  คน