อนุบาล3/1

P-3-1

น.ส.อมรรัตน์  งามจิตร

ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๑

 

 

รายชื่อนักเรียนอนุบาล ๓/๑ (อายุ ๖ ปี )

 

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

1

ด.ช.ภูริ ไชยดวง

 

2

ด.ช.วัชรภูมิ ใครบุตร

 

3

ด.ช.วัชรวัฒน์ คิงคำ

 

4

ด.ช.คุณากรณ์ งันปัญญา

 

5

ด.ช.กรวิชญ์ ชายกวด

 

6

ด.ช.ชิษณุ งิ้วไชยราช

 

7

ด.ช.โชติวัฒน์ มีธรรม

 

8

ด.ญ.ชยากร โชนอนุ

 

9

ด.ญปภาดา จรหาพล

 

10

ด.ญ.ธนัชพร ศรีมี

 

11

ด.ญ.ประณัฐชา ชาเหลา

 

12

ด.ญ.ฐิตาพร ไอยะไกรษร

 

13

ด.ญ.ณิชาพร ชาติชำนิ

 

14

ด.ญ.ปาณัทดา   สุภรณ์

 

15

ด.ญ.จิรภิญญา บุญชะนะ

 

16

ด.ญ.บุศย์สิรินทร์ แสนบุญศิริ

 

17

ด.ญ.วริศรา นุ่นปาน

 

18

ด.ญ.กนิฏฐา แจนโกนดี

 

19

ด.ญ.สุภาภรณ์ ใครบุตร

 

20

ด.ญ.ณัฐกมล ไชยเชษฐ

 

21

ด.ญ.เบญญาภา พยุหะ

 

นักเรียนชาย   7  คน

 

นักเรียนหญิง  14  คน

 

          รวม   21  คน