HEAD-10

อนุบาล3/1

P-3-1

น.ส.อมรรัตน์  งามจิตร

ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๑

 

 

รายชื่อนักเรียนอนุบาล ๓/๑ (อายุ ๖ ปี )

 

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

 

 

รอข้อมูล

 

นักเรียนชาย     คน

 

นักเรียนหญิง    คน

 

          รวม     คน

 

 

 

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

199/1 หมู่ 18 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายพิกุล งอธิราช 081 9652398 pikul06@gmail.com