อนุบาล2/4

 panya2 

นายปัญญา  โคตรธรรม

ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๔

 

รายชื่อนักเรียนอนุบาล ๒/๔ (อายุ ๕ ปี )

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

1

ด.ช.ศิวกร วะสาร

 

2

ด.ช.ศุภกร บัวสอน

 

3

ด.ช.พีรวิชญ์ แย้มไชยศรี

 

4

ด.ช.ธีรเมธ ชาวไชย

 

5

ด.ช.ทักษ์ดนัย ยามะณี

 

6

ด.ช.ศรัณยู นามเสาร์

 

7

ด.ช.นฤบดินทร์ งอธิราช

 

8

ด.ช.พิพัฒน์ อินทร์หมื่นไวย

 

9

ด.ช.จีรภาส ยางไชย

 

10

ด.ช.กลวัชร อินคำน้อย

 

11

ด.ช.นราวิชญ์ พรทวีกานต์

 

12

ด.ญ.กัลยรัตน์ ช่วยไชยศรี

 

13

ด.ญ.ชุติกาญจน์ พันธุกาง

 

14

ด.ญ.ญาณิศา คิอินธิ

 

15

ด.ญ.นันท์นภัส นกสี

 

16

ด.ญ.ปพิชญา อ่อนอำพันธ์

 

17

ด.ญ.กัญญาณัฐ จูมจันทา

 

18

ด.ญ.เขิมจิรา โพธิ์พันธ์

 

19

ด.ญ.พาขวัญ โถตันคำ

 

20

ด.ญ.ศรัญญา อินอยู่

 

 

นักเรียนชาย 11  คน

 นักเรียนหญิง 9 คน

          รวม  20   คน