อนุบาล2/3

P-2-3 

น.ส.วิไลลักษณ์  จันทปัญญา

ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๓

 

 

รายชื่อนักเรียนอนุบาล ๒/๓ (อายุ ๕ ปี )

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

1

ด.ช.เมธาสิทธิ์ แสงหิน

 

2

ด.ช.ก้องอภิชาติ กั้นกลาง

 

3

ด.ช.ก้องปฏิภาณ ทองขาว

 

4

ด.ช.อินธชัย พรมอุ่น

 

5

ด.ช.อนวัช ผมประทุม

 

6

ด.ช.ธนากร คิดโสดา

 

7

ด.ช.ทนุธรรม แก้วพาดี

 

8

ด.ช.ชิติพัทธ์ กวนฮังฮอง

 

9

ด.ช.ศุภฤกษ์ วงศ์ดี

 

10

ด.ช.ธนกร ไชยทา

 

11

ด.ช.ธนบดี มาระมิ่ง

 

12

ด.ญ.จิรนันท์ บุพศิริ

 

13

ด.ญ.ภัคนันท์ พลสุวรรณ์

 

14

ด.ญ.ชนัญธิดา แสนไชย

 

15

ด.ญ.ชีวาพร เหง้าละคร

 

16

ด.ญ.ชญานี โสมสิทธิ์

 

17

ด.ญ.นุชจรี สำรองพันธ์

 

18

ด.ญ.พัชริญา กวานปรัชญา

 

19

ด.ญ.ทิพย์พิมล พลสุวรรณ

 

20

ด.ญ.สุณัฏฐา จันดาแดง

 

นักเรียนชาย 11 คน

นักเรียนหญิง 9 คน

รวม 20 คน