อนุบาล2/3

Tuk1

น.ส.แหวนเพ็ชร  ใยแก้ว

ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๓

 

 

รายชื่อนักเรียนอนุบาล ๒/๓ (อายุ ๕ ปี )

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

1

ด.ช.เอกภพ     ยาเคน

 

2

ด.ช.จิรวัฒน์     แก่นดี

 

3

ด.ช.นำโชค      ขันธุ์คุ้ม

 

4

ด.ช.นพรัตน์     ใครบุตร

 

5

ด.ช.ณฐพล       สำรองพันธ์

 

6

ด.ช.ปัณณวัชญ์  ใครบุตร

 

7

ด.ช.วชิรากร      งิ้วโสม

 

8

ด.ช.ศักดิ์อนันท์   สระทองเพชร

 

9

ด.ช.จักรกฤษ     จักรนารายณ์

 

10

ด.ช.ณัฐรัตน์      เพริศแก้ว

 

11

ด.ญ.จีระนันท์    สติยศ

 

12

ด.ญ.ภัทรพร      พรมประสิทธิ์

 

13

ด.ญ.ศรัณย์รัชต์  ใครบุตร

 

14

ด.ญ.ภริมญาฎา  แย้มดงพลอง

 

15

ด.ญ.กัญญาณัฐ  ปะริทัศน์สกุล

 

16

ด.ญ.พิมพ์ชนก   จันตะแสง

 

17

ด.ญ.ชนิดาภา    โพธิ์ศรี

 

นักเรียนชาย  10   คน

 

นักเรียนหญิง   7   คน

 

          รวม  17  คน

 

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

1

ด.ช.เอกภพ     ยาเคน

 

2

ด.ช.จิรวัฒน์     แก่นดี

 

3

ด.ช.นำโชค      ขันธุ์คุ้ม

 

4

ด.ช.นพรัตน์     ใครบุตร

 

5

ด.ช.ณฐพล       สำรองพันธ์

 

6

ด.ช.ปัณณวัชญ์  ใครบุตร

 

7

ด.ช.วชิรากร      งิ้วโสม

 

8

ด.ช.ศักดิ์อนันท์   สระทองเพชร

 

9

ด.ช.จักรกฤษ     จักรนารายณ์

 

10

ด.ช.ณัฐรัตน์      เพริศแก้ว

 

11

ด.ญ.จีระนันท์    สติยศ

 

12

ด.ญ.ภัทรพร      พรมประสิทธิ์

 

13

ด.ญ.ศรัณย์รัชต์  ใครบุตร

 

14

ด.ญ.ภริมญาฎา  แย้มดงพลอง

 

15

ด.ญ.กัญญาณัฐ  ปะริทัศน์สกุล

 

16

ด.ญ.พิมพ์ชนก   จันตะแสง

 

17

ด.ญ.ชนิดาภา    โพธิ์ศรี