อนุบาล2/2

ananya

นางอนัญญา  พวงเงิน

ครูประจำชั้นอนุบาล๒/๒

 

รายชื่อนักเรียนอนุบาล ๒/๒ (อายุ ๕ ปี ) 

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

1

ด.ช.ไกรลาส ตุ่ยไชย

 

2

ด.ช.จิรโชติ เพริศแก้ว

 

3

ด.ช.กรวิชญ์ แสนใชย

 

4

ด.ช.ภูริพัฒน์ วงค์ดวงผา

 

5

ด.ช.นวกร อุตรี

 

6

ด.ช.ศุภกร สายธิไชย

 

7

ด.ช.ไชยวัฒน์ นพประเสริฐ

 

8

ด.ช.ภูธนภัทร   โนนมี

 

9

ด.ช.กิติชัย สาริบุตร

 

10

ด.ช.ชนาธิป ตงธิ

 

11

ด.ช.ณัฏฐชัย หาจันดา

 

12

ด.ญ.จินตนา บุญประคม

 

13

ด.ญ.กันยาวีย์ สายธิไชย

 

14

ด.ญ.น้ำทิพย์ ขยัน

 

15

ด.ญ.กัญญาวีร์ โยธายุทธ

 

16

ด.ญ.ศิรัญญา เจินทำ

 

17

ด.ญ.ปุณณดา บุพศิริ

 

18

ด.ญ.เกตุกนก แก้วน้ำ

 

19

ด.ญ.ณิชาดา กันหาคม

 

20

ด.ญ.วรัญญา เปาวะนา

 

21

ด.ญ.นาขวัญ แก้วปากดี

 

 

นักเรียนชาย  11   คน

 

นักเรียนหญิง 10  คน

 

          รวม  21   คน