อนุบาล2/2

ananya

นางอนัญญา  พวงเงิน

ครูประจำชั้นอนุบาล๒/๒

 

รายชื่อนักเรียนอนุบาล ๒/๒ (อายุ ๕ ปี ) 

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

1

ด.ช.ธีรภัทร     วงศ์คำกุ

 

2

ด.ช.ยิ่งยศ       งอธิราช

 

3

ด.ช.พงศกร      ดัดถุยวัตร์

 

4

ด.ช.ธนวัฒน์     เหง้าสุวรรณ

 

5

ด.ช.ปฐวีกรณ์   นามวิเศษ

 

6

ด.ช.รัตนพล     งิ้วโสม

 

7

ด.ช.วรวิทย์      ผากงคำ

 

8

ด.ช.สุรเสกข์     งาสิทธิ์

 

9

ด.ช.นฤเบศร์     ไกยะราช

 

10

ด.ช.ตั้งปณิธาน  ทนนวน

 

11

ด.ช.ณัฐรัชต์      ถึงชาตรี

 

12

ด.ญ.กนกอร      มงกุฎ

 

13

ด.ญ.พิชญาภัค    สีหาบุตร

 

14

ด.ญ.ปาริฉัตร     งิ้วไชยราช

 

15

ด.ญ.วรัทยา       คิอินธิ

 

16

ด.ญ.ปรียาภรณ์  หารธงไชย

 

17

ด.ญ.ปรียาภรณ์  พลสุวรรณ

 

18

ด.ญ.เยาวเรศ     เพริศแก้ว

 

นักเรียนชาย  11   คน

 

นักเรียนหญิง 7  คน

 

          รวม  18   คน