อนุบาล 1/4

pla1

 

นายทรงศักดิ์  เหง้าละคร

ครูประจำชั้นอนุบาล๑/๔

รายชื่อนักเรียนอนุบาล ๑/๔ (อายุ ๔ ปี )

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

1

ด.ช.พีรวัฒน์ สังคะวัตร

 

2

ด.ช.อภิวัชร์ แง่มสุราช

 

3

ด.ช.กิตติพงศ์ ผึ้งดี

 

4

ด.ช.ฐรรธณสรร์ กระโจม

 

5

ด.ช.กิตินันท์ สีกันหา

 

6

ด.ช.ธรภัทร ทุมเศษ

 

7

ด.ญ.ฐิตาภรณ์ ไชยเทศ

 

8

ด.ญ.ธันยพร หอมสมบัติ

 

9

ด.ญ.ณิชากร เพริศแก้ว

 

10

ด.ญ.บุญยาพร ริยะบุตร

 

11

ด.ญ.ภัทรดา ศรีสุข

 

12

ด.ญ.ชญานิศ วงศ์วันดี

 

13

ด.ญ.ภูษิตา เพริศแก้ว

 

14

ด.ญ.ณัฏฐณิชา อูปแก้ว

 

15

ด.ญ.กิติยา ไชยดวง

 

16

ด.ญ.ปีชฎา ประสงค์ดี

 


นักเรียนชาย  6   คน

นักเรียนหญิง 10   คน

          รวม  16   คน