อนุบาล1/3

 

Jarunee-1 

นางจารุณี  นิวาสวัฒน์

ครูประจำชั้นอนุบาล ๑/๓

 

รายชื่อนักเรียนอนุบาล ๑/๓ (อายุ ๔ ปี )

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

1

ด.ช.เมธาสิทธิ์   แสงหิน

 

2

ด.ช.รัตนพล     สายธิไชย

 

3

ด.ช.ก้องอภิชาติ  กั้นกลาง

 

4

ด.ช.ก้องปฏิภาณ  ทองขาว

 

5

ด.ช.อินธชัย    พรมอุ่น

 

6

ด.ช.อนวัช      ผมประทุม

 

7

ด.ช.ธนากร     คิดโสดา

 

8

ด.ช.ทนุธรรม   แก้วพาดี

 

9

ด.ช.ณัฏฐชัย    หาจันดา

 

10

ด.ช.ชิติพัทธ์    กวนฮังฮอง

 

11

ด.ช.ศุภฤกษ์    วงศ์ดี

 

12

ด.ญ.จิรนันท์   บุพศิริ

 

13

ด.ญ.ภัคนันท์   พลสุวรรณ์

 

14

ด.ญ.ชนัญธิดา  แสนไชย

 

15

ด.ญ.ชีวาพร    เหง้าละคร

 

16

ด.ญ.ชญานี     โสมสิทธิ์

 

17

ด.ญ.นุชจรี      สำรองพันธ์

 

18

ด.ญ.นวพัฒน์   เชษฐาไชย

 

19

ด.ญ.พัชริญา    กวานปรัชญา

 

20

ด.ญ.ทิพย์พิมล  พลสุวรรณ

 

 

 

นางจารุณี  นิวาสวัฒน์ /ครูประจำชั้น

 

นักเรียนชาย   11  คน

นักเรียนหญิง  9   คน

              รวม 20    คน