อนุบาล1/3

 

Jarunee-1 

นางจารุณี  นิวาสวัฒน์

ครูประจำชั้นอนุบาล ๑/๓

 

รายชื่อนักเรียนอนุบาล ๑/๓ (อายุ ๔ ปี )

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)


ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

1

ด.ช.อินทัช วรพันธุ์

 

2

ด.ช.ชนาธิป เรือนชัย

 

3

ด.ช.นนทพัสธ์ เพริศแก้ว

 

4

ด.ช.ชนกันต์ กวนฮังฮอง

 

5

ด.ช.ชนะพัฒน์ ทีสุกะ

 

6

ด.ช.รัชพล คิดโสดา

 

7

ด.ญ.ดารานาถ ศรีรักษา

 

8

ด.ญ.สุชัญญา คุณบุราญ

 

9

ด.ญ.ศุภกานต์ เพชรพรรณ

 

10

ด.ญ.กมลเนตร อินแสงแวง

 

11

ด.ญ.จิรัชญา ตุ่ยไชย

 

12

ด.ญ.ตระการตา อุตรหงษ์

 

13

ด.ญ.ปวริศา คัณทักษ์

 

14

ด.ญ.ธนิศา ฤาเดช

 

15

ด.ญ.มรกต ตุนิน

 

16

ด.ญ.ภัควลัญชน์ โต่งจันทร์

 

 

 

นักเรียนชาย  6   คน

นักเรียนหญิง   10  คน

              รวม 16   คน