อนุบาล 1/2

tn pikul2

นายพิกุล  งอธิราช

ครูประจำชั้นอนุบาล ๑/๒

 

 

รายชื่อนักเรียนอนุบาล ๑/๒ (อายุ ๔ ปี )

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

1

ด.ช.ไกรลาส ตุ่ยไชย

 

2

ด.ช.จิรโชติ เพริศแก้ว

 

3

ด.ช.กรวิชญ์ แสนใชย

 

4

ด.ช.ภูริพัฒน์ วงค์ดวงผา

 

5

ด.ช.นวกร อุตรี

 

6

ด.ช.ศุภกร สายธิไชย

 

7

ด.ช.ไชยวัฒน์ นพประเสริฐ

 

8

ด.ช.ภูธนภัทร   โนนมี

 

9

ด.ช.ฐปนนท์ นันนิยงค์

 

10

ด.ช.กิติชัย สาริบุตร

 

11

ด.ญ.จินตนา บุญประคม

 

12

ด.ญ.กันยาวีย์ สายธิไชย

 

13

ด.ญ.น้ำทิพย์ ขยัน

 

14

ด.ญ.กัญญาวีร์ โยธายุทธ

 

15

ด.ญ.พิชญาพร ตุ่ยไชย

 

16

ด.ญ.ศิรัญญา เจินทำ

 

17

ด.ญ.ขวัญจิรา ศรีสมัย

 

18

ด.ญ.ปุณณดา บุพศิริ

 

19

ด.ญ.กชกร จามน้อยพรม

 

นักเรียนชาย     10   คน

นักเรียนหญิง    9  คน            

             รวม      19  คน