อนุบาล1/1

 

Paricha-1

นางปาริชา  เหง้าละคร

ครูประจำชั้นอนุบาล ๑/๑

 

รายชื่อนักเรียนอนุบาล ๑/๑ (อายุ ๔ ปี )

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

 

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

1

ด.ช.ศิริวัตร วงวาส

 

2

ด.ช.ณัฐพัฒน์ บุตรดี

 

3

ด.ช.รณกฤต ศรีมุงคุณ

 

4

ด.ช.ปัญญาโชติ หมั่นหาโชติ

 

5

ด.ช.ณัฐกรณ์ ชาติชำนิ

 

6

ด.ญ.กมลภัทร ศรีมงคล

 

7

ด.ญ.พรนิภา พลไชย

 

8

ด.ญ.ปริศรา นุ่นปาน

 

9

ด.ญ.ธัญพิชชา เหง้าละคร

 

10

ด.ญ.ชวัลนุช พวงเงิน

 

11

ด.ช.จิราพัชร วังกะธาตุ

 

12

ด.ญ.สุธีมนต์ สุวชาติ

 

13

ด.ญ.ณัฐทรินทร์ วงคำนาม

 

14

ด.ญ.ณิชาภัทร พลสุวรรณ

 

15

ด.ญ.วรัชญาน์ สีจันลา

 

16

ด.ญ.พีรยา หารธงไชย

 

17

ด.ญ.ปิยาอร กันบุรมย์

 

18

ด.ญ.ปรียาภรณ์ ทองมนต์

 

 

นักเรียนชาย  5   คน

นักเรียนหญิง13  คน

          รวม 18    คน