H-saleomking-10-2565

หลักสูตรที่เปิดสอน

IMG 9075

หลักสูตรที่เปิดสอน

ดาวน์โหลดหลักสูตรได้ที่นี่


 

หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

------------------------------

         เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการ  ตลอดจนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่  เด็กกับผู้เลี้ยงดูหรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  ในการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาเด็กปฐมวัย  เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลำดับขั้นของพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพ  โดยกำหนดหลักการ  ดังนี้

         1.    ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท

      2.    ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน  สังคม  และวัฒนธรรมไทย

         3.    พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย

         4.    จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ  และมีความสุข

         5.    ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว  ชุมชน  และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก

จุดหมายการศึกษาปฐมวัย 

สำหรับเด็กอายุ  3 – 5  ปี

------------------------------------

         หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ  3 – 5  ปี  เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา  เด็กมีการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย  อบรมและจิตใจ  สังคม  และสติปัญญาตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล

         จุดหมาย

         หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ  3 – 5  ปี  มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์ และจิตใจ  สังคมและสติปัญญา  ที่เหมาะสมกับวัย  ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล  จึงกำหนดจุดหมายซึ่งถือเป็นมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ดังนี้

         1.    ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี

         2.    กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง  ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน สัมพันธ์กัน

         3.    มีสุขภาพจิตดี  และมีความสุข

         4.    มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตใจที่ดีงาม

         5.    ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี  การเคลื่อนไหว  และรักการออกกำลังกาย

         6.    ช่วยเหลือตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัย

         7.    รักธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  และความเป็นไทย

         8.    อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบบ

               ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

         9.    ใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

         10.  มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย

         11.  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

         12.  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้  และมีทักษะในการแสวงหาความรู้


โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์)

สังกัด  เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

--------------------------------------

คุณลักษณะตามวัย

        

               คุณลักษณะตามวัยเป็นความสามารถตามวัย  หรือพัฒนาการตามธรรมชาติเมื่อเด็กมีอายุถึงวัยนั้น ๆ ขณะเดียวกันจะต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์)  สังกัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวยได้กำหนดคุณลักษณะตามวัยที่สำคัญของเด็กอายุ 3 – 5  ปี  มีดังนี้

เด็กอายุ  3  ปี (3 ปี  11  เดือน  29  วัน)

         พัฒนาการด้านร่างกาย

               *    กระโดดขึ้นลงอยู่กับที่ได้

               *    รับลูกบอลด้วยมือและลำตัว

               *    เดินขึ้นบันไดสลับเท้าได้

               *    เขียนรูปวงกลมตามแบบได้

               *    ใช้กรรไกรมือเดียวได้

         พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

               *    แสดงอารมณ์ตามความรู้สึก

               *    ชอบเล่นแบบคู่ขนาน  (เล่นของเล่นชนิดเดียวกันแต่ต่างคนต่างเล่น)

               *    เล่นสมมติได้

               *    รู้จักรอคอย

         พัฒนาการด้านสติปัญญา

               *    สำรวจสิ่งต่าง ๆ ได้เหมือนกันและต่างกันได้

               *    บอกชื่อของตนเองได้

               *    ขอความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา

               *    สนทนาโต้ตอบ / เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้น ๆ ได้

               *    สนใจนิทานและเรื่องราวต่าง ๆ

               *    ร้องเพลง  ท่องคำกลอน  คำคล้องจองง่าย ๆ และแสดงท่าทางเลียนแบบได้

               *    รู้จักใช้คำถาม  “อะไร”

               *    สร้างผลงานตามความคิดของตนเองอย่างง่าย ๆ

               *    อยากรู้อยากเห็นทุกอย่างรอบตัว


เด็กอายุ  4  ปี  (4  ปี  11  เดือน  29 วัน)

         พัฒนาการด้านร่างกาย

               *    กระโดดขาเดียวอยู่กับที่ได้

               *    รับลูกบอลได้ด้วยมือทั้งสอง

               *    เดินขึ้น ลงบันไดสลับเท้าได้

               *    เขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบได้

               *    ตัดกระดาษเป็นเส้นตารางได้

               *    กระฉับกระเฉงไม่ชอบอยู่เฉย

         พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

               *    แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับบางสถานการณ์

               *    เริ่มรู้จักชื่นชมความสามาร และผลงานของตนเองและผู้อื่น

               *    ชอบท้าทายผู้ใหญ่

               *    ต้องการให้มีคนฟัง คนสนใจ

         พัฒนาการด้านสังคม

               *    แต่งตัวได้ด้วยตนเอง  ไปห้องส้วมได้เอง

               *    เล่นร่วมกับคนอื่นได้

               *    รอคอยตามลำดับก่อน – หลัง

               *    แบ่งของให้คนอื่น

               *    เก็บของเล่นเข้าที่ได้

         พัฒนาการด้านสติปัญญา 

               *    จำแนกสิ่งต่าง ๆ ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง  5  ได้

               *    บอกชื่อและนามสกุลของตนเองได้

               *    พยายามแก้ปัญหาด้วยตนเองหลังจากได้รับคำชี้แนะ

               *    สนทนาโต้ตอบ / เล่าเรื่องเป็นประโยคอย่างต่อเนื่อง

               *    สร้างผลงานตามความคิดของตนเอง  โดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น

               *    รู้จักใช้คำถาม  “ทำไม”

เด็กอายุ  5  ปี (5 ปี  11  เดือน  29 วัน

         พัฒนาการด้านร่างกาย

               *    กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องได้

               *    รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้นได้ด้วยมือทั้งสอง

               *    เดินขึ้น  ลงบันไดสลับเท้าได้อย่างคล่องแคล่ว

               *    เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได้

               *    ตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งที่กำหนด

               *    ใช้กล้ามเนื้อเล็กได้ดี  เช่น  ติดกระดุม  ผูกเชือกกรองเท้า  ฯลฯ

               *    ยืดตัว  คล่องแคล่ว

        


         พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

               *    แสดงอารมณ์ได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม

               *    ชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อื่น

               *    ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางน้อยลง

         พัฒนาการด้านสังคม

               *    ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง

               *    เล่นหรือทำงานโดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกับผู้อื่นได้

               *    พบผู้ใหญ่  รู้จักไหว้  ทำความเคารพ

               *    รู้จักขอบคุณ  เมื่อรับของจากผู้ใหญ่

               *    รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

         พัฒนาการด้านสติปัญญา

               *    บอกความแตกต่างของกลิ่น  สี  เสียง  รส  รูปร่าง  จำแนก  และจัดหมวดหมู่สิ่งของได้

               *    บอกชื่อ  นามสกุล  และอายุของตนเองได้

               *    พยายามหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง

               *    สนทนาโต้ตอบ / เล่าเป็นเรื่องราวได้

               *    สร้างผลงานตามความคิดของตนเอง  โดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นและแปลกใหม่

               *    รู้จักใช้คำถาม  “ทำไม”  “อย่างไร”

               *    เริ่มเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรม

               *    นับปากเปล่าได้ถึง  20

                                                            


กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

--------------------------

๑.  คำขวัญ  จังหวัดสกลนคร

พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน   พระตำหนักภูพานคู่เมือง

งามลือเลื่องหนองหาร  แลตระการปราสาทผึ้ง

สวยสุดซึ้งสาวภูไท  ถิ่นมั่นในพุทธธรรม

๒. คำขวัญ อำเภออากาศอำนวย

พระแก้วคู่บ้าน   ศาลเจ้าปู่คุ้มเมือง

งามลือเลื่องผ้ามัดหมี่  ประเพณีไหลเรือไฟ

ปลาใหญ่ลุ่มน้ำยาม   สวยงามโย้ยกลองเลง

                                         ๓. ภูมิปัญญาท้องถิ่น

          วัฒนธรรมประเพณีชาวไทโย้ย  ประเพณีบุญเดือนสิบ แข่งเรือไหลเรือไฟ ไหว้พระแก้วคู่บ้าน

วัฒนธรรมทางด้านภาษา  วัฒนธรรมด้านการแต่งกาย  และ คติความเชื่อ พิธีกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่นำมาในการประกอบอาชีพ

             

        

                            


การวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์

-------------------------------

พัฒนาการด้านร่างกาย

มาตรฐานที่  1     มีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและสุขนิสัยที่ดี

ประสบการณ์สำคัญ   : การรักษาสุขภาพ

ตัวบ่งชี้ที่     1     ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย

สภาพที่พึงประสงค์

ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (อายุ 3 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 ปี)

     
     

มาตรฐานที่  1     มีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและสุขนิสัยที่ดี

ประสบการณ์สำคัญ   : การรักษาสุขภาพ

ตัวบ่งชี้ที่     2     มีสุขนิสัยที่ดี

สภาพที่พึงประสงค์

ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (อายุ 3 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 ปี)

   ได้ถูกวิธี

    ประโยชน์

     ก่อนและหลังรับประทาน

     อาหารทุกครั้ง

     ประโยชน์

     รับประทานอาหารทุกครั้ง

    รับประทานและหลัง -

     ตื่นนอนทุกครั้ง

     ประโยชน์ได้

    ขับถ่ายได้

4. บอกชื่อ  และการดูแลรักษา     ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้

5. ดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ได้

6. การรู้จัก เครื่องใช้ในชีวิต-          ประจำวันได้

4. บอกชื่อ  และการดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้

5. ดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง     ได้

6. การรู้จักและดูแลรักษาความสะอาดของ เครื่องใช้ในชีวิต-         ประจำวันได้

     พักผ่อนเป็นเวลา

5. บอกชื่อ  รูปร่าง หน้าที่และการ      ดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของ ร่างกายได้

6. บอกประโยชน์และดูแลรักษาความสะอาดสิ่งของ เครื่องใช้ได้


มาตรฐานที่  1     มีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและสุขนิสัยที่ดี

ประสบการณ์สำคัญ  :  การรักษาความปลอดภัย

ตัวบ่งชี้ที่     3     การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น

สภาพที่พึงประสงค์

ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (อายุ 3 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 ปี)

  1. การปฏิบัติตนต่อความ

     ปลอดภัยของตนเอง

     ปลอดภัยของผู้อื่น

    เมื่อมีปัญหา

  1. การปฏิบัติตนต่อความ

     ปลอดภัยของตนเอง

    ปลอดภัยของผู้อื่น

    เมื่อมีปัญหา

  1. การปฏิบัติตนต่อความ

      ปลอดภัยของตนเอง

     ปลอดภัยของผู้อื่น

    เมื่อมีปัญหา

มาตรฐานที่  2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน

ประสบการณ์สำคัญ  : การทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่

ตัวบ่งชี้ที่     1      การเคลื่อนไหวร่างกายและการทรงตัว

                            

สภาพที่พึงประสงค์

ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (อายุ 3 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 ปี)

    ใช้ช่วยทรงตัวได้          

   ไม่ต้องใช้แขนช่วยทรงตัวได้

    อย่างคล่องแคล่วมั่นคง

    โดยใช้มือจับราวบันได

   ได้

   ไม่ต้องใช้มือจับราวบันได

    อย่างต่อเนื่อง

     ทั้งสองข้างได้

    ได้ค่อนข้างคล่องแคล่ว

    อย่างคล่องแคล่วมั่นคง

    เสียการทรงตัว

     อย่างต่อเนื่อง

     กระดอนจากพื้น ด้วยมือ

      ทั้งสองข้างได้

    ได้อย่างคล่องแคล่ว


มาตรฐานที่  2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน

ประสบการณ์สำคัญ  : การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก

ตัวบ่งชี้ที่     2       มีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก

สภาพที่พึงประสงค์

ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (อายุ 3 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 ปี)

    ก้อนกลมหรือแบนได้

     ขาดจากกันได้

    ในแนวตั้ง

     5-6 ลูก 

  

    สร้างรูปร่างหยาบ ๆ ได้

  ส่วนประกอบอย่างหยาบ ๆ ได้

    ขาดจากกัน ตามแนวเส้นตรง

     ที่กำหนดได้

    ตามแนวตั้งและแนวนอนที่

   ไม่มีความหมาย

     7-8 ลูก 

  

    สิ่งของที่มีลักษณะสำคัญสื่อ

    ความหมายได้

  เป็นเส้นต่าง ๆ ที่มีความหมาย

    มากขึ้นได้

    ขาดจากกันตามแนวเส้นโค้ง

    ที่กำหนดได้

    ที่มีความหมาย โดยมีวัสดุ

    อื่นประกอบได้

9 – 10 ลูก

                                                

พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

มาตรฐานที่  3   มีสุขภาพจิตดี  และมีความสุข

ประสบการณ์สำคัญ : ดนตรี สุนทรียภาพ การเล่น คุณธรรม จริยธรรม

ตัวบ่งที่ 1 การแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์

สภาพที่พึงประสงค์

ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (อายุ 3 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 ปี)

1. ร่าเริง แจ่มใส อารมณ์ดี

2. บอกความต้องการและแสดง

    อารมณ์ ความรู้สึกของ

    ตนเองได้

1. ร่าเริง สดชื่น แจ่มใสอารมณ์

     ดี

2. บอกความต้องการและแสดง

     อารมณ์ ความรู้สึกของ

     ตนเองได้ตามสถานการณ์

1. ร่าเริง  แจ่มใสอารมณ์ดี

2. บอกความต้องการและแสดง

    อารมณ์ ความรู้สึกของ

     ตนเองได้ดี


มาตรฐานที่  3   มีสุขภาพจิตดี  และมีความสุข

ประสบการณ์สำคัญ : ดนตรี สุนทรียภาพ การเล่น คุณธรรม จริยธรรม

ตัวบ่งชี้ที่  2  มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น

สภาพที่พึงประสงค์

ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (อายุ 3 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 ปี)

1. มีความมั่นใจในตนเอง

    กล้าพูด และกล้าแสดงออก

2. แสดงสีหน้า ท่าทางพอใจใน

    ผลงานและสิ่งของ  ตนเอง

3. แสดงสีหน้า ท่าทางพอใจใน

    ผลงาน และสิ่งของ ของผู้อื่น

4. เล่นและทำกิจกรรมกับเพื่อน

    ได้บ้าง

1. มีความมั่นใจในตนเอง

    กล้าพูด และกล้าแสดงออก

2. แสดงสีหน้า ท่าทางพอใจใน 

    ผลงาน และสิ่งของ  -

   ของตนเอง

3. แสดงสีหน้า ท่าทางพอใจใน

    ผลงาน และสิ่งของ ของผู้อื่น

4. เล่นและทำกิจกรรมกับเพื่อน

   ได้ โดยการตัดสินใจของ -

    ตนเอง

1. มีความมั่นใจในตนเอง กล้าพูด และกล้าแสดงออก  ตามสถานการณ์

2. แสดงสีหน้า ท่าทางพอใจใน ผลงาน และความสามารถ ของตนเองอย่างเหมาะสม

3. แสดงสีหน้า ท่าทางพอใจใน ผลงาน และความสามารถ ของผู้อื่นอย่างเหมาะสม

4. เล่นและทำกิจกรรมกับเพื่อน ได้ โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน ได้

มาตรฐานที่  4   มีคุณธรรม  จริยธรรม  และจิตใจที่ดีงาม

ประสบการณ์สำคัญ : ดนตรี สุนทรียภาพ การเล่น คุณธรรม จริยธรรม

ตัวบ่งชี้           1    มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ

                  

ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (อายุ 3 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 ปี)

    เข้าที่ โดยมีการแนะนำบ้าง

    ก่อนหลังได้

    อย่างง่าย ๆ ได้

    เข้าที่ และเก็บรักษาของใช้

     ส่วนตัวทุกครั้ง

    ที่ยากและมากขึ้นได้

 

มาตรฐานที่  4   มีคุณธรรม  จริยธรรม  และจิตใจที่ดีงาม

ประสบการณ์สำคัญ : ดนตรี สุนทรียภาพ การเล่น คุณธรรม จริยธรรม

ตัวบ่งชี้   2  ซื่อสัตย์ สุจริตและยอมรับความผิดพลาดของตนเองและผู้อื่น

                  

สภาพที่พึงประสงค์

ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (อายุ 3 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 ปี)

     เป็นของตนเอง โดยไม่ได้

    รับอนุญาต

    ตนเองทำผิด

    โดยการแนะนำของผู้อื่น

     ในบางครั้ง

 

มาตรฐานที่  4   มีคุณธรรม  จริยธรรม  และจิตใจที่ดีงาม

ประสบการณ์สำคัญ : ดนตรี สุนทรียภาพ การเล่น คุณธรรม จริยธรรม

ตัวบ่งชี้   3  มีความเมตตา กรุณา ช่วยเหลือและแบ่งปัน

                  

สภาพที่พึงประสงค์

ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (อายุ 3 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 ปี)

    สัตว์ ตามคำแนะนำของครู

    ร้องขอ

    ร้องขอ

   ไม่ถูกร้องขอ

     ถูกร้องขอ

     ถูกร้องขอ

มาตรฐานที่  4   มีคุณธรรม  จริยธรรม  และจิตใจที่ดีงาม

ประสบการณ์สำคัญ : ดนตรี สุนทรียภาพ การเล่น คุณธรรม จริยธรรม

ตัวบ่งชี้ 4  รู้จักประหยัด

                  

สภาพที่พึงประสงค์

ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (อายุ 3 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 ปี)

    ทุกครั้ง

    และรักษา

    หลังการใช้ 

    ดื่มน้ำหมดทุกครั้ง

    ดื่มน้ำหมดทุกครั้ง

มาตรฐานที่  5   ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี  การเคลื่อนไหว  และรักการออกกำลังกาย

ประสบการณ์สำคัญ : ดนตรี สุนทรียภาพ การเล่น คุณธรรม จริยธรรม

ตัวบ่งชี้ที่     1    สนใจและมีความสุขกับศิลปะ  ดนตรี

                  

สภาพที่พึงประสงค์

ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (อายุ 3 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 ปี)

   กิจกรรมศิลปะ ตาม -

   คำแนะนำ

    คำคล้องจอง ตามแบบครู

    เพลงที่เหมาะสมกับวัยตาม

    ครู

กิจกรรมศิลปะ ตามคำแนะนำและความสนใจ

    เพลงที่เหมาะสมกับวัยตาม

    ความสนใจ

   กิจกรรมศิลปะ ตามความคิด

   ของตนเอง

   คำคล้องจอง ตามความสนใจ

    เพลงที่เหมาะสมกับวัยตาม

    ความสนใจ

มาตรฐานที่  5   ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี  การเคลื่อนไหว  และรักการออกกำลังกาย

ประสบการณ์สำคัญ : ดนตรี สุนทรียภาพ การเล่น คุณธรรม จริยธรรม

ตัวบ่งชี้ที่     2    การแสดงออกทางด้านการเคลื่อนไหว

                  

สภาพที่พึงประสงค์

ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (อายุ 3 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 ปี)

    ท่าทางประกอบเพลงตาม

     คำแนะนำได้

    เพลงได้อย่างอิสระ

     ประกอบเพลงได้

   

    เครื่องดนตรี

    ท่าทางประกอบเพลงและ

    จังหวะได้

     ประกอบเพลงได้

    เครื่องดนตรีที่เหมาะสม

    กับวัยได้


มาตรฐานที่  5   ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี  การเคลื่อนไหว  และรักการออกกำลังกาย

ประสบการณ์สำคัญ : ดนตรี สุนทรียภาพ การเล่น คุณธรรม จริยธรรม

ตัวบ่งชี้ที่     3    รักการออกกำลังกาย

                  

สภาพที่พึงประสงค์

ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (อายุ 3 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 ปี)

    ผู้แนะนำบ้าง

    เล่นเกม

  เล่นเกมและการออกกำลังกาย

พัฒนาการด้านสังคม

มาตรฐานที่  6   ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย

ประสบการณ์สำคัญ :  การเรียนรู้ทางสังคม

ตัวบ่งชี้ที่        1     การรู้จักตนเอง  ช่วยเหลือตนเอง

                        

สภาพที่พึงประสงค์

ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (อายุ 3 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 ปี)

    ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันโดย

     มีผู้แนะนำ

  ประสบปัญหา โดยมีผู้แนะนำ

    ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันโดย

     มีผู้ช่วยเหลือน้อยที่สุด

    ประสบปัญหา โดยมีผู้อื่น

    ช่วยเหลือน้อยที่สุด

    ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้

    ประสบปัญหา

มาตรฐานที่  6   ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย

ประสบการณ์สำคัญ :  การเรียนรู้ทางสังคม

ตัวบ่งชี้ที่        2     การปฏิบัติตนตามข้อตกลง

                        

สภาพที่พึงประสงค์

ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (อายุ 3 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 ปี)

   โดยมีการแนะนำ

    คำแนะนำ

    ของศาสนาที่ตนนับถือตาม

    คำแนะนำ

   ของห้องเรียนโดยมีการ

    แนะนำ

    พูดตามคำแนะนำ

   ของศาสนาที่ตนนับถือโดยมี   

    การแนะนำบ้าง

   ของห้อง และโรงเรียนได้

    การพูด

   ของศาสนาที่ตนนับถือด้วย

    ตนเองได้


มาตรฐานที่ 7    รักธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  และความเป็นไทย

ประสบการณ์สำคัญ :  การเรียนรู้ทางสังคม

ตัวบ่งชี้ที่     1   การดูและรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สภาพที่พึงประสงค์

ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (อายุ 3 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 ปี)

   แนะนำ

    แนะนำ

    สิ่งแวดล้อม โดยมีผู้แนะนำ

   แนะนำบ้าง

    แนะนำบ้าง

สิ่งแวดล้อม โดยมีผู้แนะนำบ้าง

    ตนเองได้

    โรงเรียน

    สิ่งแวดล้อม ตามความคิด

     ของตนเอง

มาตรฐานที่ 7    รักธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  และความเป็นไทย

ประสบการณ์สำคัญ :  การเรียนรู้ทางสังคม

ตัวบ่งชี้ที่    2   การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

สภาพที่พึงประสงค์

ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (อายุ 3 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 ปี)

   การไหว้ โดยมีผู้แนะนำ

    ลงท้าย

    ผู้ใหญ่ ตามคำแนะนำ

   รับประทานอาหาร ตาม

    คำแนะนำ

    และวัฒนธรรมของท้องถิ่น

    โดยมีผู้แนะนำ

   การไหว้ โดยมีผู้แนะนำบ้าง

    ลงท้าย

    ผู้ใหญ่

   รับประทานอาหาร โดยมี -

    ผู้แนะนำ

    และวัฒนธรรมของท้องถิ่น

    โดยมีผู้แนะนำบ้าง

   การไหว้ ได้ด้วยตนเอง

    ลงท้าย

    ผู้ใหญ่ อย่างมีสัมมาคารวะ

   รับประทานอาหาร ด้วย

    ตนเองได้

    และวัฒนธรรมของท้องถิ่น

    ด้วยตนเอง

     

มาตรฐานที่  8   อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมใน

                   ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ประสบการณ์สำคัญ :  การเรียนรู้ทางสังคม

ตัวบ่งชี้ที่    1   การเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

สภาพที่พึงประสงค์

ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (อายุ 3 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 ปี)

   ตามคำแนะนำได้ได้

    เพื่อนตามคำแนะนำได้

   ได้

    มีคำแนะนำบ้าง

   โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันได้

    เพื่อนด้วยตนเองได้

มาตรฐานที่  8   อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมใน

                   ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ประสบการณ์สำคัญ :  การเรียนรู้ทางสังคม

ตัวบ่งชี้ที่    2   การเป็นสมาชิกที่ดีในสังคมระบอบประชาธิปไตย

สภาพที่พึงประสงค์

ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (อายุ 3 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 ปี)

     คำแนะนำได้

     คำแนะนำได้

    ตามคำแนะนำได้

     ผู้แนะนำบ้าง

     ผู้แนะนำบ้าง

    โดยมีผู้แนะนำบ้าง

    ตนเองได้

    ตนเองได้

    ด้วยตนเองได้


พัฒนาการด้านสติปัญญา

มาตรฐานที่  9   การใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

ประสบการณ์สำคัญ : การใช้ภาษา

ตัวบ่งชี้ที่     1  การสื่อสาร

                  

สภาพที่พึงประสงค์

ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (อายุ 3 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 ปี)

    นามสกุลและเพศได้

  เล่าเรื่องเป็นประโยคสั้น ๆ ได้

    ง่าย ๆ ได้

    ต้องการพื้นฐานได้ 

    นามสกุล เพศ และอายุได้

  เล่าเรื่องเป็นประโยคอย่าง

   ต่อเนื่องได้

    3 – 4 ขั้นตอนได้

    พื้นฐานด้วยคำถาม อะไร /

    ทำไม / อย่างไร ได้

    นามสกุล เพศ อายุ ชั้นเรียน

    และชื่อโรงเรียนได้

  เล่าเรื่องด้วยประโยคเป็น

   เรื่องราวได้

    หลาย ๆ  ขั้นตอนได้

    ต้องการพื้นฐานได้อย่าง

    ชัดเจน

มาตรฐานที่  9   การใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

ประสบการณ์สำคัญ : การใช้ภาษา

ตัวบ่งชี้ที่     2  การอ่าน การเขียนภาพและสัญลักษณ์

                  

สภาพที่พึงประสงค์

ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (อายุ 3 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 ปี)

     หนังสือให้ฟัง

     ความคิดอย่างอิสระได้

    สิ่งต่าง ๆ ได้

     ตัวหนังสือ

    สิ่งต่าง ๆ ได้

    เล่าเรื่องจากภาพได้

     ถ่ายทอดความคิดอย่าง

     อิสระผ่านชิ้นงานได้

    เรื่องราวตามความต้องการ

    ได้มากขึ้น
มาตรฐานที่  10 มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย

ประสบการณ์สำคัญ : การคิด การสังเกต การจำแนก การเปรียบเทียบ จำนวน มิติสัมพันธ์ และเวลา

ตัวบ่งชี้ที่     1  ความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ

                  

สภาพที่พึงประสงค์

ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (อายุ 3 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 ปี)

    รูปร่าง ขนาด ได้อย่างน้อย

    2  ลักษณะ

    ความแตกต่าง ได้อย่างน้อย

    2 ลักษณะ

    2 – 3 เหตุการณ์

    ของสิ่งของได้

 

    รูปร่าง ขนาด ได้อย่างน้อย

    3  ลักษณะ

    ความแตกต่าง ได้อย่างน้อย

    3 ลักษณะ

    4 – 5 เหตุการณ์

    น้ำหนัก ระยะเวลา

    ของสิ่งของได้

    รูปร่าง ขนาด ได้อย่างน้อย

    4  ลักษณะ

    ความแตกต่าง ได้อย่างน้อย

    4 ลักษณะ

    6 – 7 เหตุการณ์

   รวดเร็วขึ้น

มาตรฐานที่  10   มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย

ประสบการณ์สำคัญ : การคิด การสังเกต การจำแนก การเปรียบเทียบ จำนวน มิติสัมพันธ์ และเวลา

ตัวบ่งชี้ที่     2  การแก้ปัญหาในการเล่นหรือทำกิจกรรม

                  

สภาพที่พึงประสงค์

ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (อายุ 3 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 ปี)

     ปัญหาด้วยตนเองได้

    ปริมาณและจำนวนมากน้อย

    ได้

 

    หลังจากได้รับคำแนะนำ

    มากขึ้นได้

    ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้

 

    ตนเอง

    ได้เหมาะสม

   ได้


มาตรฐานที่ 11  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

ประสบการณ์สำคัญ : การคิด การใช้ภาษา และ มิติสัมพันธ์

ตัวบ่งชี้ที่     1  การทำงานศิลปะตามความคิดของตนเอง

สภาพที่พึงประสงค์

ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (อายุ 3 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 ปี)

    และจินตนาการง่าย ๆ ได้

    กับสิ่งต่าง ๆ ได้ 1 ประเภท

    ชิ้นได้

    และจินตนาการได้

    กับสิ่งต่าง ๆ ได้ 2 ประเภท

    ชิ้นได้

    และจินตนาการของตนเอง

    โดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น

    กับสิ่งต่าง ๆ ได้ 3 ประเภท

    ชิ้นได้

มาตรฐานที่ 11  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

ประสบการณ์สำคัญ : การคิด การใช้ภาษา และ มิติสัมพันธ์

ตัวบ่งชี้ที่     2  การแสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง

สภาพที่พึงประสงค์

ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (อายุ 3 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 ปี)

   ประกอบเพลงง่าย ๆ ได้

    อย่างง่าย ๆ ได้

   ประกอบเพลงได้

    ได้

    ถูกต้อง

   ประกอบเพลง ได้คล่องแคล่ว

    ได้อย่างคล่องแคล่ว

    ถูกต้องและคล่องแคล่ว

มาตรฐานที่ 11  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

ประสบการณ์สำคัญ : การคิด การใช้ภาษา และ มิติสัมพันธ์

ตัวบ่งชี้ที่     3  การเล่าเรื่องตามความคิดของตนเอง

สภาพที่พึงประสงค์

ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (อายุ 3 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 ปี)

    สั้น  ๆ ได้

    สั้น ๆ ได้

   ได้

    ได้

   ได้

     ทำท่าทางประกอบได้

    ได้คล่องแคล่ว

   ได้คล่องแคล่ว

        

มาตรฐานที่ 12  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้

ประสบการณ์สำคัญ : การคิด การใช้ภาษา

ตัวบ่งชี้ที่     1  ความสนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว

                                                                                                         

สภาพที่พึงประสงค์

ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (อายุ 3 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 ปี)

   สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

    หนังสือต่าง ๆ ให้ฟัง

    เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจได้

   สนใจกิจกรรมที่ปฏิบัติ

   ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ

    หนังสือต่าง ๆ ให้ฟัง

3 .การแสดงความคิดเห็น

    เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจง่าย ๆ  

    ตามวัย

   สนใจกิจกรรมที่ปฏิบัติ

   ซักถามในสิ่งที่สนใจและ

   สงสัย

    หนังสือต่าง ๆ ให้ฟัง

    เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจได้

มาตรฐานที่ 12  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้

ประสบการณ์สำคัญ : การคิด การใช้ภาษา

ตัวบ่งชี้ที่     2  การแสวงหาคำตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย

                                                                                                         

สภาพที่พึงประสงค์

ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (อายุ 3 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 ปี)

    การถาม

     ด้วยการดู

     ด้วยการฟัง

    การถาม คำถามอะไร / ทำไม

   / อย่างไร

     ด้วยการดู

     ด้วยการฟัง

    การถาม อะไร / ทำไม / -

    อย่างไร

     ด้วยการดู

     ด้วยการฟัง


สาระที่ควรเรียนรู้

สาระที่ควรรู้     1.   เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

รายละเอียด      เด็กควรรู้จักชื่อ  นามสกุล  รูปร่างหน้าตา  รู้จักอวัยวะต่าง ๆ วิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาดปลอดภัย  รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  เรียนรู้ที่จะเล่นและทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองหรือ  กับผู้อื่นตลอดจน  เรียนรู้  ที่จะแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกและแสดงมารยาทที่ดี

ประสบการณ์

         ด้านร่างกาย

               -   การเคลื่อนไหวกับที่และการเคลื่อนไหว  เคลื่อนที่

               -   การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์

               -   การเล่นเครื่องเล่นสนาม

               -   การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส

               -   การเขียนภาพและการเล่นกับสี

               -   การปั้นและการประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ

               -   การปฏิบัติตามสุขภาพอนามัย

               -   การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น

         ด้านอารมณ์ และจิตใจ

               -   การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรีง่าย ๆ เช่น  เครื่องดนตรีประเภทเคาะ ประเภทตี ฯลฯ

               -   การร้องเพลง

               -   การชื่นชมและสร้างสรรค์  สิ่งที่สวยงาม

               -   การแสดงออกอย่างสนุกสนานกับเรื่องสนุก  ตลก  ขบขัน และ เรื่องราวเหตุการณ์ที่สนุกสนานต่าง ๆ

               -   การเล่นอิสระ

               -   การเล่นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม

               -   การเล่นในห้องเรียน  และนอกห้องเรียน

         ด้านสังคม

               -   การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเอง

               -   การเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

               -   การแก้ปัญหาในการเล่น  การปฏิบัติตามวัฒนธรรมตามท้องถิ่นที่อยู่อาศัย  อยู่และความเป็นไทย

         ด้านสติปัญญา

               -   การรู้จักสิ่งต่าง ๆ ด้วยการฟัง  การมอง  การสัมผัส  ชิมรส  ดมกลิ่น

               -   การเชื่อมโยงภาพ  ภาพถ่าย  และรูปแบบต่าง ๆ กับสิ่งของหรือสถานที่จริง

               -   การรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่านสื่อ  วัตถุ  ของเล่นและผลงาน

               -   การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุ

               -   การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือเล่าเรื่องเกี่ยวกับตนเอง

               -   การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์และความสัมพันธ์ของเรื่องราวที่สนใจ

               -   การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจำนวนหรือปริมาณ

               -   การอธิบายในเรื่องตำแหน่งของสิ่งของต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน

               -   การเริ่มต้นและการหยุดกระทำโดยสัญญาณ

              

               -   การสำรวจและอธิบายความเหมือนและความแตกต่าง

               -   การจับคู่  จำแนก  จัดกลุ่ม

               -   การเปรียบเทียบ  เช่น  สั้น / ยาว  ขรุขระ / เรียบ  ฯลฯ

               -   การนับสิ่งต่าง ๆ

               -   การจัดคู่  หนึ่งต่อหนึ่ง

               -   การฟังเรื่องราว นิทาน คำคล้องจอง  คำกลอน

               -   การเขียนในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์  ที่สื่อความหมายต่อเด็ก

               -   การอ่านในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์  ที่สื่อความหมายต่อเด็ก

สาระย่อย

ปฐมวัยปีที่ 1  (อายุ  3  ปี)

ปฐมวัยปีที่ 2  (อายุ  4  ปี)

ปฐมวัยปีที่ 3  (อายุ  5  ปี)

    ดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของ    

    ร่างกาย

    อย่างง่าย ๆ

    ตนเอง

    ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

    เหมาะสม

    แตกต่างของรูปร่างหน้าตา

    อวัยวะ

    กับอวัยวะ

    ร่างกายที่ถูกวิธี

    รับประทานอาหาร

    สูญเสียอวัยวะ

    อาหาร

    อาหาร

      สารอาหาร

    ขณะเล่นกับผู้อื่น


สาระที่ควรเรียนรู้

สาระที่ควรรู้     2.  เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก

รายละเอียด      เด็กควรได้มีโอกาสรู้จักและรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัว สถานศึกษา  ชุมชน รวมทั้งบุคคลต่าง ๆ ที่เด็กต้องเกี่ยวข้องหรือโอกาสใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน

ประสบการณ์

         ด้านร่างกาย

               -   การเคลื่อนไหวกับที่และการเคลื่อนไหว  เคลื่อนที่

               -   การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์

               -   การเล่นเครื่องเล่นสนาม

               -   การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส

               -   การเขียนภาพและการเล่นกับสี

               -   การปั้นและการประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ

               -   การปฏิบัติตามสุขภาพอนามัย

               -   การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น

         ด้านอารมณ์ และจิตใจ

               -   การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรีง่าย ๆ เช่น  เครื่องดนตรีประเภทเคาะ ประเภทตี ฯลฯ

               -   การร้องเพลง

               -   การชื่นชมและสร้างสรรค์  สิ่งที่สวยงาม

               -   การแสดงออกอย่างสนุกสนานกับเรื่องสนุก  ตลก  ขบขัน  และเรื่องราว เหตุการณ์ที่สนุกต่าง ๆ            -         การเล่นอิสระ

               -   การเล่นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม

               -   การเล่นในห้องเรียน  และนอกห้องเรียน

         ด้านสังคม

               -   การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเอง

               -   การเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

               -   การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น

               -   การแก้ปัญหาในการเล่น

               -   การปฏิบัติตามวัฒนธรรมตามท้องถิ่นที่อยู่อาศัย  อยู่และความเป็นไทย

         ด้านสติปัญญา

               -   การรู้จักสิ่งต่าง ๆ ด้วยการฟัง  การมอง  การสัมผัส  ชิมรส  ดมกลิ่น

               -   การเชื่อมโยงภาพ  ภาพถ่าย  และรูปแบบต่าง ๆ กับสิ่งของหรือสถานที่จริง

               -   การรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่านสื่อ  วัตถุ  ของเล่นและผลงาน

               -   การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุ

               -   การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือเล่าเรื่องเกี่ยวกับตนเอง

               -   การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์และความสัมพันธ์ของเรื่องราวที่สนใจ

               -   การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจำนวนหรือปริมาณ

               -   การอธิบายในเรื่องตำแหน่งของสิ่งของต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน

               -   การเริ่มต้นและการหยุดกระทำโดยสัญญาณ

               -   การสำรวจและอธิบายความเหมือนและความแตกต่าง

               -   การจับคู่  จำแนก  จัดกลุ่ม

               -   การเปรียบเทียบ  เช่น  สั้น / ยาว  ขรุขระ / เรียบ  ฯลฯ

               -   การเปรียบเทียบจำนวนมากกว่า  น้อยกว่า  เท่ากัน

               -   การนับสิ่งต่าง ๆ

               -   การจัดคู่  หนึ่งต่อหนึ่ง

               -   การฟังเรื่องราว นิทาน คำคล้องจอง  คำกลอน

               -   การเขียนในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์  ที่สื่อความหมายต่อเด็ก

สาระย่อย

ปฐมวัยปีที่ 1  (อายุ  3  ปี)

ปฐมวัยปีที่ 2  (อายุ  4  ปี)

ปฐมวัยปีที่ 3  (อายุ  5  ปี)

    ครอบครัว

    ของบุคคลในครอบครัว

   โรงเรียน

   ของบ้าน

    ครอบครัว

    ครอบครัว

    ครอบครัว

    โรงเรียน

    ของเล่นกับผู้อื่น

สาระที่ควรเรียนรู้

สาระที่ควรรู้     3.  ธรรมชาติรอบตัว

รายละเอียด      เด็กควรได้เรียนรู้  สิ่งมีชีวิต  สิ่งไม่มีชีวิต  รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของโลกที่แวดล้อมตามธรรมชาติ  เช่น  ฤดูกาล  กลางวัน  กลางคืน

ประสบการณ์

         ด้านร่างกาย

               -   การเคลื่อนไหวกับที่และการเคลื่อนไหว  เคลื่อนที่

               -   การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์

               -   การเล่นเครื่องเล่นสนาม

               -   การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส

               -   การเขียนภาพและการเล่นกับสี

               -   การปั้นและการประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ

               -   การปฏิบัติตามสุขภาพอนามัย

               -   การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น

        

               ด้านอารมณ์ และจิตใจ

               -   การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรีง่าย ๆ เช่น  เครื่องดนตรีประเภทเคาะ ประเภทตี ฯลฯ

               -   การร้องเพลง

               -   การชื่นชมและสร้างสรรค์  สิ่งที่สวยงาม

               -   การแสดงออกอย่างสนุกสนานกับเรื่องสนุกตลก ขบขัน  และเรื่องราว เหตุการณ์ที่สนุกต่าง ๆ

               -   การเล่นอิสระ

               -   การเล่นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม

               -   การเล่นในห้องเรียน  และนอกห้องเรียน

         ด้านสังคม

               -   การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเอง

               -   การเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

               -   การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น

               -   การแก้ปัญหาในการเล่น

                   -     การปฏิบัติตามวัฒนธรรมตามท้องถิ่นที่อยู่อาศัย  อยู่และความเป็นไทย

         ด้านสติปัญญา

               -   การรู้จักสิ่งต่าง ๆ ด้วยการฟัง  การมอง  การสัมผัส  ชิมรส  ดมกลิ่น

               -   การเชื่อมโยงภาพ  ภาพถ่าย  และรูปแบบต่าง ๆ กับสิ่งของหรือสถานที่จริง

               -   การรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่านสื่อ  วัตถุ  ของเล่นและผลงาน

               -   การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุ

               -   การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือเล่าเรื่องเกี่ยวกับตนเอง

               -   การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์และความสัมพันธ์ของเรื่องราวที่สนใจ

               -   การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจำนวนหรือปริมาณ

               -   การอธิบายในเรื่องตำแหน่งของสิ่งของต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน

               -   การเริ่มต้นและการหยุดกระทำโดยสัญญาณ

               -   การสำรวจและอธิบายความเหมือนและความแตกต่าง

               -   การจับคู่  จำแนก  จัดกลุ่ม

               -   การเปรียบเทียบ  เช่น  สั้น / ยาว  ขรุขระ / เรียบ  ฯลฯ

               -   การเปรียบเทียบจำนวนมากกว่า  น้อยกว่า  เท่ากัน

               -   การนับสิ่งต่าง ๆ

               -   การจัดคู่  หนึ่งต่อหนึ่ง

               -   การฟังเรื่องราว นิทาน คำคล้องจอง  คำกลอน

               -   การเขียนในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์  ที่สื่อความหมายต่อเด็ก


สาระย่อย

ปฐมวัยปีที่ 1  (อายุ  3  ปี)

ปฐมวัยปีที่ 2  (อายุ  4  ปี)

ปฐมวัยปีที่ 3  (อายุ  5  ปี)

-  ชื่อ

-  รูปร่าง ลักษณะ

-  ความเหมือน และ

   ความแตกต่าง

-  ความเมตตากรุณา

-  ประเภท

-  ที่อยู่อาศัย

-  ปัจจัยในการดำเนินชีวิต

-  การสืบพันธุ์

-  การให้อาหาร

-  การดำเนินชีวิต

-  การพึ่งพาอาศัยกัน

-  การอนุรักษ์

-  การแปรรูป

-  การช่วยเหลือตาม

   ความเหมาะสม

-  ชื่อ

-  ลักษณะ

-  ความเหมือนและ

   ความแตกต่าง

-  ประเภท

-  รูปร่าง  น้ำหนัก

-  วิธีบำรุงรักษา

-  ประโยชน์ การใช้งาน

-  การเปลี่ยนแปลง

-  ปัจจัยในการเปลี่ยนแปลง

-  ชื่อฤดูกาล

-  การปฏิบัติตนให้

    เหมาะสมกับฤดู

-                    การรักษาสุขภาพ

-  ระยะเวลาในแต่ละฤดู

-  การปฏิบัติตนให้

   เหมาะสมกับฤดู

-  เครื่องต่างกายที่

   เหมาะสมในแต่ละฤดู

-  โรคระบาดในแต่ละฤดู

-  สภาพความแตกต่าง

   ในแต่ละฤดู

-  ประโยชน์และโทษของ

   ทั้ง 3 ฤดู

-  การปฏิบัติตนตามข้อตกลง

-  ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ

-  รูปร่าง  ลักษณะของ

   ดวงอาทิตย์ และ

   ดวงจันทร์

-  ข้อแตกต่างของกลางวัน

    และกลางคืน

-  การปฏิบัติตนในเวลา

   กลางวัน กลางคืน

-  ประโยชน์ของดวง

   อาทิตย์และดวงจันทร์

-  ตำแหน่งของดวงอาทิตย์

   ในเวลาต่าง ๆ

-  การเปรียบเทียบ

   ขนาดใหญ่ / เล็ก

-  ทิศทั้ง  4  ทิศ

-  การแบ่งเวลากลางวัน 

   กลางคืน

-  ประโยชน์และโทษของ

   แสงแดด

-  จำนวนเวลาใน  1  วัน

-  การใช้เวลาว่างให้เกิด

   ประโยชน์

                                                        

                    

                                          


สาระที่ควรเรียนรู้

สาระที่ควรรู้     4.  สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก

รายละเอียด      เด็กควรจะได้รู้จัก สี  ขนาด รูปทรง  รูปร่าง  น้ำหนัก  ผิวสัมผัสของสิ่งต่าง ๆ

                   รอบตัวสิ่งของเครื่องใช้ยานพาหนะและการสื่อสารต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน

ประสบการณ์

         ด้านร่างกาย

               -   การเคลื่อนไหวกับที่และการเคลื่อนไหว  เคลื่อนที่

               -   การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์

               -   การเล่นเครื่องเล่นสนาม

               -   การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส

               -   การเขียนภาพและการเล่นกับสี

               -   การปั้นและการประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ

               -   การปฏิบัติตามสุขภาพอนามัย

               -   การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น

         ด้านอารมณ์ และจิตใจ

               -   การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรีง่าย ๆ เช่น  เครื่องดนตรีประเภทเคาะ ประเภทตี ฯลฯ

               -   การร้องเพลง

               -   การชื่นชมและสร้างสรรค์  สิ่งที่สวยงาม

               -   การแสดงออกอย่างสนุกสนานกับเรื่องสนุก  ตลก  ขบขัน  และเรื่องราว เหตุการณ์ที่สนุกต่าง ๆ

               -   การเล่นอิสระ

               -   การเล่นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม

               -   การเล่นในห้องเรียน  และนอกห้องเรียน

         ด้านสังคม

               -   การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเอง

               -   การเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

               -   การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น

               -   การแก้ปัญหาในการเล่น

               -   การปฏิบัติตามวัฒนธรรมตามท้องถิ่นที่อยู่อาศัย  อยู่และความเป็นไทย

         ด้านสติปัญญา

               -   การรู้จักสิ่งต่าง ๆ ด้วยการฟัง  การมอง  การสัมผัส  ชิมรส  ดมกลิ่น

               -   การเชื่อมโยงภาพ  ภาพถ่าย  และรูปแบบต่าง ๆ กับสิ่งของหรือสถานที่จริง

               -   การรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่านสื่อ  วัตถุ  ของเล่นและผลงาน

               -   การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุ

               -   การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือเล่าเรื่องเกี่ยวกับตนเอง

               -   การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์และความสัมพันธ์ของเรื่องราวที่สนใจ

               -   การอธิบายในเรื่องตำแหน่งของสิ่งของต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน

               -   การสำรวจและอธิบายความเหมือนและความแตกต่าง

               -   การจับคู่  จำแนก  จัดกลุ่ม

               -   การเปรียบเทียบ  เช่น  สั้น / ยาว  ขรุขระ / เรียบ  ฯลฯ

               -   การเปรียบเทียบจำนวนน้อยกว่า มากกว่าเท่ากัน

               -   การนับสิ่งต่าง ๆ

               -   การจัดคู่  หนึ่งต่อหนึ่ง

               -   การฟังเรื่องราว นิทาน คำคล้องจอง  คำกลอน

               -   การเขียนในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์  ที่สื่อความหมายต่อเด็ก

สาระย่อย

ปฐมวัยปีที่ 1  (อายุ  3  ปี)

ปฐมวัยปีที่ 2  (อายุ  4  ปี)

ปฐมวัยปีที่ 3  (อายุ  5  ปี)

-  ชื่อ

-  ลักษณะรูปร่าง สี ขนาด

   ผิวสัมผัส

-  วิธีการใช้  ประโยชน์

-  การเก็บรักษา การทำ

   ความสะอาด

-  ชื่อ

-  ลักษณะ, รูปร่าง,

   ผิวสัมผัส

-  วิธีการใช้, ประโยชน์

-  การเก็บรักษา,

   การทำความสะอาด

-  ชื่อ

-  ลักษณะ,รูปร่าง,สี,ผิวสัมผัส

-  วิธีการใช้, ประโยชน์

-  การเก็บรักษา, 

    การทำความสะอาด

-  ประเภท

-  ชื่อของยานพาหนะ

    แต่ละประเภท

-  วิธีการเลือกใช้ยาน

    พาหนะที่เหมาะสม

-  ความหมาย / ประโยชน์

-  ความแตกต่างของ 

   ยานพาหนะแต่ละ

   ประเภท

-  การเป็นผู้นำและผู้ตาม

   ที่ดี

-  สิ่งที่พบเห็นขณะ

    เดินทาง

-  การดูแลรักษา

-  วิธีการเดินทางมาโรงเรียน

-  วิธีการปฏิบัติตน

   ให้ปลอดภัยระหว่าง

   การเดินทาง

-  การปฏิบัติตนตามกฎจราจร

-  อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการ

   เดินทาง 

-  ใบอนุญาตขับรถ

-  ชื่อเครื่องมือการสื่อสาร

    รูปร่าง, ลักษณะ

-  ความหมายของ

   การสื่อสาร

-  ประเภทของการสื่อสาร 

-  ประโยชน์ / โทษ

-  การมีระเบียบวินัย

-  วิธีการใช้เครื่องมือ

   ในการสื่อสาร

-  มารยาทในการฟัง, การพูด

-  ความแตกต่าง

   ในการสื่อสาร

    เล่าเหตุการณ์หรือเรื่องราว

    ในการสื่อสารกฎระเบียบ/

     ข้อตกลง

                                                           


กำหนดเวลาเรียน

------------------------------

         โรงเรียน เทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์)  สังกัด เทศบาลอากาศอำนวย จัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย  โดยแบ่งออกเป็น  3  ระดับ  คือ

         1.    ชั้นปฐมวัยปีที่  1     อายุ  3  ปี

         2.    ชั้นปฐมวัยปีที่  2     อายุ  4  ปี

         3.    ชั้นปฐมวัยปีที่  3     อายุ  5  ปี

ตารางกำหนดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย  ปีที่ 1 – 3  (อายุ  3 – 5  ปี)

กิจกรรม

ชั้นปฐมวัยปีที่ 3

(อายุ  3  ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 3

(อายุ  4  ปี)

ชั้นปฐมวัยปีที่ 3

(อายุ  5  ปี)

1.  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวัด

66   ชั่วโมง / ปี

66   ชั่วโมง / ปี

66   ชั่วโมง / ปี

2.  กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

     (กิจกรรมในวงกลม)

100   ชั่วโมง / ปี

100   ชั่วโมง / ปี

100   ชั่วโมง / ปี

3.   กิจกรรมสร้างสรรค์

66   ชั่วโมง / ปี

66   ชั่วโมง / ปี

66   ชั่วโมง / ปี

4.   กิจกรรมเสรี

100   ชั่วโมง / ปี

100   ชั่วโมง / ปี

100   ชั่วโมง / ปี

5.   กิจกรรมกลางแจ้ง

66   ชั่วโมง / ปี

66   ชั่วโมง / ปี

66   ชั่วโมง / ปี

6.   เกมการศึกษา

50   ชั่วโมง / ปี

50   ชั่วโมง / ปี

50   ชั่วโมง / ปี

ผังมโนทัศน์ สาระที่ควรเรียนรู้

การจัดการศึกษาปฐมวัย  โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์)

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก (10  หน่วยการเรียน)

วันสำคัญ

(จัดเพิ่มเติมหน่วยการเรียน)

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล

และสถานที่แวดล้อมเด็ก (9  หน่วยการเรียน)

สาระที่ควรเรียนรู้  เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

(38  หน่วยการเรียน)

สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก

(6  หน่วยการเรียน)

ธรรมชาติรอบตัว

(13  หน่วยการเรียน)


                     

ผังมโนทัศน์  สาระที่ควรเรียนรู้การจัดการศึกษาปฐมวัย  โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์)

สาระที่ควรเรียนรู้

การศึกษาปฐมวัย                                                                   ผังมโนทัศน์สาระที่ควรเรียนรู้ที่ 1  เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

                                                  การจัดการศึกษาปฐมวัย  โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์)

-การมองเห็น

-การดมกลิ่น

การได้ยิน

-การรับรู้

-การสัมผัส

-ชื่อครูประจำชั้น ชั้นเรียน ครูพี่เลี้ยง

-ของใช้ประจำตัวเด็ก

-การปฏิบัติตนในการใช้ห้องน้ำห้องส้วม

การเก็บของเข้าที่

การปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร

-ชื่อเล่น สัญลักษณ์ของเพื่อน

-ชื่อสกุลของตนเอง/รหัสประจำตัวประชาชน

-ชื่อสกุลของเพื่อน

-คำนำหน้าชื่อ/เพศ/อายุ

-รูปร่าง ลักษณะ หน้าตา

-ปฏิบัติตามกฎของห้องเรียน

-การเก็บอุปกรณ์และเครื่องใช้ในห้องเรียน

-การใช้ภาษาสุภาพ (สวัสดี ขอบคุณ  ขอบใจ 

ไม่เป็นไร  ขอโทษ )

-การช่วยเหลือตนเองในการรับประทานอาหาร

-การปฏิบัติตนต่อบุคคลต่าง ๆ ในโรงเรียน

-หน้าที่และการดูแลรักษาตา

-หน้าที่และการดูแลรักษาหู

-หน้าที่และการดูแลรักษาจมูก

-หน้าที่และการดูแลรักษาปาก

-หน้าที่และการดูแลรักษามือ, เท้า

-การล้างหน้า / แปรงฟัน

-การอาบน้ำ

-การแต่งตัว

-การรับประทานอาหาร

-การเก็บรักษาสิ่งของต่าง ๆ

-มารยาทในการพูด

-การทำความเคารพผู้ใหญ่

-มารยาทในการรับของ

-มารยาทในสังคม  (การต้อนรับ/การรับโทรศัพท์/การเดินผ่านผู้ใหญ่  ฯลฯ

-มารยาทในการแต่งกาย


-อาหารดีมีประโยชน์

-การทำความสะอาดมือ

-สุขนิสัยในการขับถ่าย

-การทำความสะอาดปาก/ฟัน

-การทำความสะอาดร่างกาย

-ความปลอดภัยในการเล่น

-ความปลอดภัยบนท้องถนน

-ความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า

-ความปลอดภัยในการใช้ยา

-ความปลอดภัยในการใช้ของแหลมคม

-ชนิดของการออกกำลังกาย

-การปฏิบัติในการออกกำลังกาย และการพักผ่อน

-การเล่นเครื่องเล่นสนาม

-ประโยชน์ของการออกกำลังกาย

-ประโยชน์ของการพักผ่อน

          

ผังมโนทัศน์สาระที่ควรเรียนรู้ที่ 2  เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

การจัดการศึกษาปฐมวัย  โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์)

-เรื่องที่เด็กสนใจ

-อยากรู้

-อยากลอง

-ความหมายและประโยชน์ของบ้าน

-พื้นที่และบริเวณรอบบ้าน

-ประเภทและส่วนประกอบของบ้าน

-ห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน

การรักษาความสะอาด

-ความหมายของเพื่อนบ้าน

-ไม่สร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนบ้าน

-การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

-การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

-การร่วมกิจกรรมกับเพื่อนบ้าน

-ชื่อลักษณะภูมิประเทศ – ภูมิอากาศจังหวัดของเรา

-คำขวัญของจังหวัด

-อาชีพและอาหารพื้นเมืองของจังหวัด

-ศาสนาและประเพณีท้องถิ่น

-สถานที่สำคัญของจังหวัด

-ความสำคัญของโรงเรียน

-บุคคลต่าง ๆ ภายในโรงเรียน

-หน้าที่บุคคลภายในโรงเรียน

-การร่วมกิจกรรมในโรงเรียนอย่างมีความสุข

-การปฏิบัติตนต่อบุคคลภายในโรงเรียน

-สถานที่ใกล้เคียงโรงเรียน

-ความสำคัญของสถานที่ความหมาย

-การช่วยกันดูแลรักษา

-การปฏิบัติต่อชุมชน

-การมีส่วนร่วมในชุมชน

-ชื่ออาชีพต่าง ๆ เช่น ครู ตำรวจ ทหาร แพทย์ พยาบาล  ฯลฯ

-หน้าที่และการต่างกายของแต่ละอาชีพ

-สถานที่ของการปฏิบัติงาน

-อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ

-ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ

-ความสำคัญของครอบครัว

-หน้าที่ของบุคคลภายในครอบครัว

-สมาชิกและการปฏิบัติตนภายในครอบครัว

-การมีส่วนร่วมภายในครอบครัว

-สิ่งที่จำเป็นสำหรับครอบครัว


                                                 

-ชื่อโรงเรียน  ตราสัญลักษณ์

-สถานที่ตั้งของโรงเรียน

-ห้องต่าง ๆ ภายในโรงเรียน

-สถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน

-การดูแลรักษาผังมโนทัศน์สาระที่ควรเรียนรู้ที่ 3  ธรรมชาติรอบตัว

การจัดการศึกษาปฐมวัย  โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์

-ความหมาย ประเภท สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ

-สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น

-การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

-ประโยชน์ของสิ่งแวดล้อม

-โทษของสิ่งแวดล้อม

-ความหมายของสิ่งมีชีวิต

-คุณลักษณะของสิ่งมีชีวิต  (ความเหมือน/ความแตกต่างของสิ่งมีชีวิต  ของพืช/สัตว์)

-ประโยชน์ของสิ่งมีชีวิต

-โทษของสิ่งมีชีวิต

-การดูแลและอนุรักษ์

-ความหมายของสิ่งไม่มีชีวิต (ชื่อ รูปร่าง และลักษณะ)

-คุณลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิต

-ประโยชน์ของสิ่งไม่มีชีวิต

-โทษของสิ่งไม่มีชีวิต

-การดูแลและการอนุรักษ์

ฤดูหนาว (ประโยชน์/โทษ)

-ฤดูร้อน  (ประโยชน์/โทษ)

-ฤดูฝน  (ประโยชน์/โทษ)

-การปฏิบัติตามฤดูกาล

-ความหมายของกลางวัน / กลางคืน

-ปรากฏการณ์ในเวลากลางคืน

-ปรากฏการณ์ในเวลากลางคืน

-การปฏิบัติในเวลากลางวัน

-การปฏิบัติตนในเวลากลางคืน

-ลักษณะ  รูปร่าง  สี

-การขยายพันธุ์

-การบำรุงรักษา

-ประโยชน์และโทษ

-รูปร่าง  ลักษณะ

-ที่อยู่อาศัย

-อาหาร

-วงจรชีวิต

-ประโยชน์และโทษ

-รูปร่าง  ลักษณะ

-ที่อยู่อาศัย

-อาหาร

-วงจรชีวิต

-ประโยชน์และโทษ

-ชนิดของผักผลไม้

-รูปร่างลักษณะ

-รสชาติของผักผลไม้

-วิธีการทำผักผลไม้ให้สะอาด

-ประโยชน์และโทษ

-สัตว์บก

-สัตว์น้ำ

-สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

-สัตว์เลี้ยง

-สัตว์ป่า

-ลักษณะ, รูปร่าง

-ที่อยู่อาศัย

-อาหาร

-การดูแล  และ

-ประโยชน์ / โทษ

-ลักษณะ  รูปร่าง  สี 

-การขยายพันธุ์

-การบำรุงรักษา

-ประโยชน์และโทษ

-ความหมาย ประเภท สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ

-สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น

-การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

-ประโยชน์ของสิ่งแวดล้อม

-โทษของสิ่งแวดล้อม


ผังมโนทัศน์สาระที่ควรเรียนรู้ที่ 4  เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

การจัดการศึกษาปฐมวัย  โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์)

-สีที่นักเรียนรู้จัก

-สีจากพืช  ดอกไม้  ผัก  ผลไม้

-ประเภทของสี

-แม่สีและการผสมสี

-ประโยชน์และโทษของสี

-ความหมายของการคมนาคม

-ประเภทของยานพาหนะ

-การปฏิบัติตนในการใช้ยานพาหนะ

-ประโยชน์ของการคมนาคม

-โทษของการใช้ยานพาหนะ (อุบัติเหตุ  รถติด มลพิษ  อากาศเสีย)

  (

-ความหมายของการสื่อสาร

-ประเภทของการสื่อสาร (โทรศัพท์, โทรทัศน์ ฯลฯ)

-วิธีการสื่อสาร

-มารยาทในการสื่อสาร

-ประโยชน์ของการสื่อสาร

-เครื่องมือเครื่องใช้ในห้องเรียน

-เครื่องมือเครื่องใช้ในบ้าน

-เครื่องมือ เครื่องใช้การเกษตร

-เครื่องมือ เครื่องใช้ในการก่อสร้าง

-การเก็บรักษา

-ประโยชน์และโทษ

-รูปทรงเรขาคณิต

-การชั่ง  การตวง  การวัด

-เรียงลำดับ

-จำแนก, เปรียบเทียบ

-ค่าของเงิน

-การนับเวลา

-การนับเพิ่ม-นับลด

-แสง

-เสียง

-แม่เหล็ก

-แว่นขยาย

-อากาศ

-สิ่งที่หนูต้องการเรียนรู้ผังมโนทัศน์สาระที่ควรเรียนรู้ที่  5  วันสำคัญ

วันสำคัญทางศาสนาพุทธ

1. วันมาฆบูชา

2. วันวิสาขบูชา

3. วันอาสาฬหบูชา

4. วันเข้าพรรษา

5. วันออกพรรษา

6. วันพระ

    ฯลฯ

การจัดการศึกษาปฐมวัย  โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์)

วันสำคัญทางศาสนาอิสลาม

1. วันฮารีรายอ

2. วันเมาลิด

3. วันถือศีลอด

     ฯลฯ

วันสำคัญทางศาสนาคริสต์

1. วันคริสต์มาส

     ฯลฯ

วันสำคัญของท้องถิ่น

1.วันลอยกระทง

2.วันสงกรานต์

3.วันสำคัญในแต่ละภาค  เช่น

   (1) ภาคใต้-วันงานประเพณีชักพระ  ฯลฯ

   (2) ภาคเหนือ-วันงานประเพณียี่เป็ง ฯลฯ

   (3) ภาคกลาง-วันงานประเพณีแข่งเรือพาย, แห่นางแมว ฯลฯ

   (4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-วันงานประเพณีบุญบั้งไฟ  ฯลฯ

วันสำคัญอื่น ๆ

1. วันเด็ก

2. วันครู

    ฯลฯ

วันสำคัญทางศาสนาอื่น ๆ

1. แต่ละท้องถิ่นพิจารณาตามความเหมาะสม

    

วันสำคัญของชาติ

1.วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(วันพ่อ)

2.วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่)

3.วันปิยมหาราช

4.วันรัฐธรรมนูญ

   ฯลฯ

    
รายละเอียดประกอบสาระการเรียนรู้ที่  5

“วันสำคัญ”

ลำดับที่

หน่วยการเรียนรู้

ตัวอย่างวันสำคัญต่าง ๆ

หมายเหตุ

1.

1. วันสำคัญทางศาสนา

     (1)  วันสำคัญทางศาสนาพุทธ

   
 

(2)  วันสำคัญทางศาสนาอิสลาม

 ฯลฯ

 
 

 (3)  วันสำคัญทางศาสนาคริสต์

 ฯลฯ

 
 

     (4)  วันสำคัญทางศาสนาอื่น ๆ

   เหมาะสม ฯลฯ

 

2

วันสำคัญของชาติ

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันพ่อ)

    สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ - 

    พระบรมราชินีนาถ (วันแม่)

 

3.

วันสำคัญของท้องถิ่น

* ภาคใต้ – วันงานประเพณีชักพระ ฯลฯ

* ภาคเหนือ – วันงานประเพณียี่เป็ง ฯลฯ

* ภาคกลาง – วันงานประเพณีแข่งเรือพาย / แห่นางแมว ฯลฯ

* ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – วันงานประเพณีบุญบั้งไฟ ฯลฯ

 

4.

วันสำคัญต่าง ๆ

   ฯลฯ

 

โครงสร้างการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย

ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 – 3  อายุ  3 – 5  ปี

-----------------------------

สัปดาห์ที่  1 – 2

แรกรับประทับใจ

- ชื่อครูประจำชั้น ชั้นเรียน  ครูพี่เลี้ยง

- ของใช้ประจำตัวเด็ก

- การปฏิบัติตนในการใช้ห้องน้ำห้องส้วม

- การเก็บของเข้าที่

- การปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร

สัปดาห์ที่  3

ชื่อนั้นสำคัญไฉน

- ชื่อเล่น / สัญลักษณ์ของเพื่อน

- ชื่อสกุลของตนเอง / รหัสประจำตัวประชาชน

- ชื่อสกุลของเพื่อน

- คำนำหน้าชื่อ / เพศ / อายุ

- รูปร่าง  ลักษณะ  หน้าตา

สัปดาห์ที่  4

โรงเรียนของเรา  (โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์)

- ชื่อโรงเรียน  ตราสัญลักษณ์

- สถานที่ตั้งของโรงเรียน

- ห้องต่าง ๆ ภายในโรงเรียน

- สถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน

- การดูแลรักษา

สัปดาห์ที่  5

เด็กดีมีวินัย

- การปฏิบัติตามกฎกติกาห้องเรียน

- การเก็บอุปกรณ์และเครื่องใช้ในห้องเรียน

- การใช้ภาษาสุภาพ

- การปฏิบัติตนต่อบุคคลต่าง ๆ ในโรงเรียน

-  การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในโรงเรียน

สัปดาห์ที่  6

ปลอดภัยไว้ก่อน

- ความปลอดภัยในการเล่น

- ความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า

- ความปลอดภัยในการใช้ยา

- ความปลอดภัยในการใช้ของแหลมคม

- ความปลอดภัยบนท้องถนน

สัปดาห์ที่  7

ขยับกายสบายชีวี

- ชนิดของการออกกำลังกาย

- การปฏิบัติตนในการออกกำลังกายและการพักผ่อน

- การเล่นเครื่องเล่นสนาม

- ประโยชน์ของการพักผ่อน

- ประโยชน์ของการออกกำลังกาย

สัปดาห์ที่  8

หนูน้อยนักสัมผัส

- การมองเห็น

- การดมกลิ่น

- การได้ยิน

- การรับรู้

- การสัมผัส

สัปดาห์ที่  9

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

- ความสำคัญของวันเข้าพรรษา

- ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา  

- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา    

- กิจกรรมวันเข้าพรรษา    

- การข้าร่วมกิจกรรม       

สัปดาห์ที่  10

หนูทำได้

- การล้างหน้า / แปรงฟัน

- การอาบน้ำ

- การแต่งตัว

- การรับประทานอาหาร

- การเก็บรักษาสิ่งของต่าง ๆ

สัปดาห์ที่  11

หนูน้อยน่ารัก

- มารยาทในการพูด

- การทำความเคารพผู้ใหญ่

- มารยาทในการรับของ

- มารยาทในสังคม  (การต้อนรับ / การรับโทรศัพท์ / การเดินผ่านผู้ใหญ่ ฯลฯ)

- มารยาทในการแต่งกาย

สัปดาห์ที่  12

บ้านแสนสุข

- ความหมายและประโยชน์ของบ้าน

- พื้นที่และบริเวณรอบบ้าน

- ประเภทและส่วนประกอบของบ้าน

- ห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน

- การรักษาความสะอาด

สัปดาห์ที่  13

วันแม่

- พระราชประวัติพระนางเจ้าสิริกิติ์

- พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าพระจ้าบรมราชินีนาถ

- ความสำคัญของวันแม่

- สัญลักษณ์ วันแม่

- การปฏิบัติตนในวันแม่

สัปดาห์ที่  14

บ้านใกล้เรือนเคียง

- ความหมายของเพื่อนบ้าน

- ไม่สร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนบ้าน

- การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

- การร่วมกิจกรรมกับเพื่อนบ้าน

- การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

สัปดาห์ที่  15

ครอบครัวสุขสันต์

- ความสัมพันธ์ของครอบครัว

- หน้าที่ของบุคคลภายในครอบครัว

- การปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัว

- การมีส่วนร่วมภายในครอบครัว

- สิ่งที่จำเป็นสำหรับครอบครัว

สัปดาห์ที่  16

อวัยวะและการดูแลรักษา

- หน้าที่และการดูแลรักษาตา

- หน้าที่และการดูแลรักษาหู

- หน้าที่และการดูแลรักษาจมูก

- หน้าที่และการดูแลรักษามือและเท้า

- หน้าที่และการดูแลรักษาปาก

สัปดาห์ที่  17

แข่งเรือ-ไหลเรือไฟ-ไหว้พระแก้ว

- ประวัติความเป็นมา

-  ความสำคัญ

- กิจกรรมในวันแข่งเรือ

- อนุรักษ์ประเพณี

สัปดาห์ที่  18

ชุมชนของเรา

- สถานที่ใกล้เคียงโรงเรียน

- ความสำคัญของสถานที่ / ความหมาย

- การช่วยกันดูแลรักษา

- การปฏิบัติต่อชุมชน

- การมีส่วนร่วมในชุมชน

สัปดาห์ที่  19

อาชีพในฝัน

- ชื่ออาชีพต่าง ๆ เช่น  ครู  ตำรวจ  ทหาร  แพทย์ พยาบาล ฯลฯ

- หน้าที่และการแต่งกายของแต่ละอาชีพ

- สถานที่ของการปฏิบัติงาน

- อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ

- ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ

สัปดาห์ที่  20

กินดี อยู่ดี มีสุข

- อาหารดีมีประโยชน์

- การทำความสะอาดมือ

- สุขนิสัยในการขับถ่าย

- การทำความสะอาดปากและฟัน

- การทำความสะอาดร่างกาย

สัปดาห์ที่  21

สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

- ความหมายของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

- คุณลักษณะของสิ่งมีชีวิต และ สิ่งไม่มีชีวิต

- ประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

- โทษของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

- การดูแลและอนุรักษ์

สัปดาห์ที่  22

วันลอยกระทง

- ประเพณีความเป็นมา

- ความสำคัญของวันลอยกระทง

- กิจกรรรมในวันลอยกระทง

- การประดิษฐ์กระทง

- ประโยชน์และโทษในการลอยกระทง

สัปดาห์ที่  23

เทพ  3  ฤดู

- ฤดูหนาว  (ประโยชน์ / โทษ)

- ฤดูร้อน  (ประโยชน์ / โทษ)

- ฤดูฝน  (ประโยชน์ / โทษ)

- การปฏิบัติตามฤดูกาล

- ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ

สัปดาห์ที่  24

กลางวัน  กลางคืน

- ความหมายของกลางวัน - กลางคืน

- ปรากฏการณ์เวลากลางคืน

- ปรากฏการณ์เวลากลางวัน

- การปฏิบัติตนในเวลากลางคืน

- การปฏิบัติตนในเวลากลางวัน

สัปดาห์ที่  25

 สัตว์โลกผู้น่ารัก

- สัตว์บก

- สัตว์น้ำ

- สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

- สัตว์เลี้ยง

- สัตว์ป่า

สัปดาห์ที่  26

ข้าวมหัศจรรย์

- ชนิด ลักษณะของข้าว

- การปลูกข้าว

- ชนิดของข้าว

- การเก็บรักษาข้าว

- ประโยชน์ของข้าว

สัปดาห์ที่  27

ต้นไม้แสนรัก

- ลักษณะ  รูปร่าง  สี

- การขยายพันธุ์

- การบำรุงรักษา

- ประโยชน์และโทษ

สัปดาห์ที่  28

ดอกไม้สดสวย

- ลักษณะ รูปร่าง สี

- การขยายพันธุ์

- การบำรุงรักษา

- ประโยชน์ของดอกไม้

- โทษของดอกไม้

สัปดาห์ที่  29

วันเด็ก – วันครู

- ความสำคัญของวันเด็ก – วันครู

- คำขวัญวันเด็ก

- ๑๖ มกราคม ของทุกปีเป็นวันครู

- กิจกรรมวันครู

- กิจกรรมวันเด็ก

สัปดาห์ที่  30

วันพ่อ

- ความสำคัญของวันพ่อ

- พ่อตรงกับวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี

- สัญลักษณ์ของวันพ่อ

- กิจกรรมที่เราต้องปฏิบัติในวันพ่อ

ความกตัญญูต่อพ่อ

สัปดาห์ที่  31

ผักผลไม้

- ชนิดของผักผลไม้

- รูปร่างลักษณะ

- รสชาติของผักผลไม้

- วิธีการทำผักผลไม้ให้สะอาด

- ประโยชน์และโทษ

สัปดาห์ที่  32

ผีเสื้อแสนสวย

- ลักษณะ รูปร่าง สี

- การขยายพันธุ์

- วงจรชีวิตของผีเสื้อ

- อาหารของผีเสื้อ

- ประโยชน์และโทษของผีเสื้อ

สัปดาห์ที่  33

วันขึ้นปีใหม่

- ความสำคัญ ความหมาย

-ขนบธรรมเนียมประเพณี

- การเลือกและการจดหาของขวัญ

- การแสดงความเคารพและอวยพรผู้ใหญ่

- ความหมายของคำว่า ส.ค.ส.

สัปดาห์ที่  34

สีสันสดใส

- สีที่นักเรียนรู้จัก  (ชื่อของสี)

- สีจากพืช  ดอกไม้  ผัก  ผลไม้

- ประเภทของสี

- แม่สีและการผสมสี

- ประโยชน์และโทษของสี

สัปดาห์ที่  35

เที่ยวทั่วไทย

- ความหมายของการคมนาคม

- ประเภทของยานพาหนะ

- การปฏิบัติตนในการใช้ยานพาหนะ

- ประโยชน์ของการคมนาคม

- โทษของการใช้ยานพาหนะ  (อุบัติเหตุ,  รถติด,  มลพิษ, อาการเสีย)

สัปดาห์ที่  36

โลกไร้พรมแดน

- ความหมายของการสื่อสาร

- ประเภทของการสื่อสาร  (โทรศัพท์, TV ฯลฯ)

- วิธีการสื่อสาร

- มารยาทในการสื่อสาร

- ประโยชน์ของการสื่อสาร

สัปดาห์ที่  37

เครื่องมือ  เครื่องใช้

- เครื่องมือ  เครื่องใช้ห้องเรียน

- เครื่องมือ  เครื่องใช้ในบ้าน

- เครื่องมือ  เครื่องใช้การเกษตร

- เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการก่อสร้าง

- การเก็บรักษา / ประโยชน์ / โทษ

- ประโยชน์และโทษ

สัปดาห์ที่  38

คณิตคิดสนุก

- รูปทรงเรขาคณิต

- การชั่ง  การตวง  การวัด

- เรียงลำดับ

- จำแนก,  เปรียบเทียบ

- ค่าของเงิน

- การนับเวลา

- การนับเพิ่ม  นับลด

สัปดาห์ที่  39

วิทยาศาสตร์น่ารู้

- แสง

- เสียง

- แม่เหล็ก

- แว่นขยาย

- การทดลอง

สัปดาห์ที่  40

โลกสวยด้วยมือเรา

- ความหมาย, ประเภท  สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ

- สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น

- การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- ประโยชน์ของสิ่งแวดล้อม

- โทษของสิ่งแวดล้อม

สาระการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย

ชั้นปฐมวัยปีที่  1  (อายุ  3  ปี)

สัปดาห์ที่  1 – 4

- การเตรียมความพร้อม

สัปดาห์ที่  5

- ฝึกความพร้อม แนะนำสถานที่คุณครูและเพื่อน ๆ

 

- ท่องปากเปล่า  1 – 10

 

- ท่องพยัญชนะ  ก – ฮ  เล่านิทาน

 

- ท่องตัวอักษร  A – Z

สัปดาห์ที่  6

- รู้พยัญชนะ  ง, จ

 

- รู้จักตัวอักษร  A

 

- คำตรงข้าม  สูง – เตี้ย, ใหญ่ – เล็ก

สัปดาห์ที่  7

- รู้ค่าเลข  1  อารบิก

 

- รู้จักพยัญชนะ  ก, ถ, ภ

 

- รู้จักอักษร B

 

- คำตรงข้าม อ้วน – ผอม,  สั้น – ยาว

สัปดาห์ที่  8

- รู้ค่าเลข  ๑  ไทย,  บน – ล่าง

 

- รู้พยัญชนะ  ว, ร, ธ

 

- ฟังนิทานแล้วเราทวนเรื่องที่ฟัง

 

- รู้จักตัวอักษร  C

สัปดาห์ที่  9

- รู้จักค่าเลข  2  อารบิก, หน้า – หลัง

 

- รู้จักพยัญชนะ  บ, ป, ษ

 

- ให้รู้จักเส้น

 

- ท่องคำกลอนตามหน่วยการเรียน

 

- รู้จักตัวอักษร  D

สัปดาห์ที่  10

- รู้จักค่าเลข  ๒  ไทย,  หนัก – เบา

 

- รู้จักพยัญชนะ  ผ, ฝ, ย

 

- ฝึกเขียนเส้น 

 

- ฝึกพูดให้คนอื่นเข้าใจ  (ดูแล้วอธิบายภาพ)

 

- รู้จักตัวอักษร  E

   

สัปดาห์ที่  11

- รู้ค่าเลข  3,  รูปทรง

 

- รู้จักพยัญชนะ  พ, ฟ, ฬ

 

- ให้รู้จักเส้น

 

- รู้จักตัวอักษร  F

สัปดาห์ที่  12

- รู้จักค่าเลข  ๓, รูปทรง 

 

- ทบทวนพยัญชนะที่เรียนมาแล้ว

 

- ฝึกเขียนเส้น

 

- รู้จักตัวอักษร  G

สัปดาห์ที่  13

- รู้จักค่าเลข  4,  รูปทรง 

 

- รู้จักพยัญชนะ  ด, ต, ฒ

 

- รู้จักเส้น

 

- รู้จักตัวอักษร  H

สัปดาห์ที่  14

- ค่าเลข ๔, จำนวนมาก – น้อย

 

- รู้จักพยัญชนะ  ค, ศ, ต

 

- รู้จักเส้น 

 

- รู้จักตัว  I

สัปดาห์ที่  15

- รู้ค่าเลข  5, ใกล้ – ไกล

 

- ทบทวนพยัญชนะ  ด, ต, ฒ, ค, ศ, ต

 

- ทบทวนการเขียนเส้น

 

- รู้จักตัวอักษร  J

สัปดาห์ที่ 16

- รู้จักค่าเลข  ๕

 

- การเรียงลำดับ 1 – 20 

 

- รู้จักพยัญชนะ  (ค คน)

 

- รู้จักเส้น 

 

- รู้จักตัวอักษร K

สัปดาห์ที่  17

- ทบทวนตัวเลข  0 – 5

 

- จำวนเพิ่ม – ลด

 

- รู้จักพยัญชนะ  ข, ช

 

- รู้จักเส้น

 

- รู้จักตัวอักษร L

สัปดาห์ที่ 18

- ทบทวนตัวเลข  ๐ – ๕

 

- ความเหมือน – ความต่าง

 

- ทบทวนพยัญชนะ  ข,ช, ซ

 

- รู้จักเส้น

 

- รู้จักตัวอักษร  M

สัปดาห์ที่  19

- ทบทวนตัวเลข 0 – 5 ,  ๐ – ๕

 

- การบอกสิ่งของ

 

- ฝึกหาพยัญชนะที่รู้จักจากชื่อเพื่อน

 

- รู้จักเส้น

 

- รู้จักตัวอักษร  N

สัปดาห์ที่  20

- หนูช่างสงสัย

 

เรื่องที่เด็กสนใจ อยากรู้    - อยากเห็น

 

- สรุป / ทบทวน

 

- การประเมินพัฒนาการ

สัปดาห์ที่ 21 – 24

- การเตรียมความพร้อม

สัปดาห์ที่  25

- นับปากเปล่า, รู้ค่าเลข  6

 

- จำนวนเพิ่ม – ลด

 

- ฝึกหาพยัญชนะที่รู้จักจากชื่อสัตว์

 

- ฝึกเขียนเส้น 

 

- รู้จักตัวอักษร  O

สัปดาห์ที่  26

- รู้ค่าเลข  ๖

 

- การเรียงลำดับสิ่งของ  3  ขนาด

 

- ท่องกลอน  ฝนตกพรำ  พรำ

 

- รู้จักตัวอักษร  P

สัปดาห์ที่ 27

- รู้ค่าเลข  7

 

- จำนวนเท่ากัน – ไม่เท่ากัน

 

- ฝึกการหาพยัญชนะที่รู้จักจากชื่อผลไม้

 

- ทบทวนการเขียนเส้น

 

- รู้จักอักษร Q

   

สัปดาห์ที่  28

- รู้ค่าเลข  ๗

 

- การวัดสิ่งของ

 

- รู้จักพยัญชนะ  ฌ, ณ

 

- รู้จักเส้น

 

- รู้จักอักษรตัว  R

สัปดาห์ที่  29

- รู้จักตัวเลข  8

 

- การจับคู่จำนวนหนึ่งต่อหนึ่ง

 

- รู้จักพยัญชนะ  ท, ฑ, ท

 

- รู้จักเส้น

 

- รู้จักตัวอักษร  S

สัปดาห์ที่  30

- รู้จักค่าเลข  ๘

 

- จำนวนมากน้อย

 

- รู้จักพยัญชนะ  ล, ส  รู้จักพยัญชนะ

 

- รู้จักเส้น

 

- รู้จักอักษรตัว  T

สัปดาห์ที่  31

- รู้ค่าเลข  9

 

- การเพิ่ม – ลด

 

- พยัญชนะ  ม, ฆ

 

- รู้จักเส้น

 

- รู้จักตัวอักษร  U

สัปดาห์ที่  32

- รู้ค่าเลข  ๙

 

- จำนวนเท่ากัน – ไม่เท่ากัน

 

- รู้จักเส้น

 

- รู้จักอักษร V

สัปดาห์ที่  33

- รู้ค่าเลข  0

 

- การชั่งสิ่งของ

 

- รู้จักพยัญชนะ  อ, ฮ

 

- รู้จักเส้น  L

 

- รู้จักตัวอักษร  W

สัปดาห์ที่  34

- รู้ค่าเลข ๑๐ / 10

 

- การชั่งสิ่งของ

 

- ทบทวนพยัญชนะ  ก – ซ

 

- ฝึกเขียนเส้น L

 

- รู้จักตัวอักษร  X

สัปดาห์ที่  35

- ทบทวนตัวเลข  6 – 10

 

- รูปทรง

 

- ทบทวนพยัญชนะ  ท – ม

 

- รู้จักเส้น 

 

- รู้จักตัวอักษร Y

สัปดาห์  36

- ทบทวนตัวเลข  1 – 10 

 

- รูปทรง 

 

- ทบทวนพยัญชนะ  ก – ฮ

 

- ให้รู้จักเส้นพื้นฐาน  13  เส้น

 

- ทบทวนตัวอักษร Z

สัปดาห์ที่  37

- ทบทวนตัวเลข  ๑ – ๑๐

 

- รูปทรง

 

- ทบทวนพยัญชนะ ก – ฮ

 

- ทบทวนตัวอักษร  A – Z

สัปดาห์ที่  38 – 39

- ทบทวนตัวเลข  0 – 10 

 

- ทบทวนพยัญชนะ  ก – ฮ 

 

- ทบทวนตัวอักษร A – Z

สัปดาห์ที่  40

- สิ่งที่หนูต้องการเรียนรู้

 

- สรุป / ทบทวน

 

- การประเมินพัฒนาการ
สาระการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย

ชั้นปฐมวัยปีที่  2  (อายุ  4  ปี)

สัปดาห์ที่ 1 – 2

- การเตรียมความพร้อม

สัปดาห์ที่  3

- รู้จักพยัญชนะตัว  ง

 

- เลข 0

 

- ตัวอักษร  C

 

- คำตรงข้าม สั้น – ยาว

สัปดาห์ที่  4

- รู้จักตัวพยัญชนะ  จ, ว

 

- รู้จักตัวอักษร  ABC

 

- เปรียบเทียบคำตรงข้ามสั้น – ยาว

สัปดาห์ที่  5

- รู้จักพยัญชนะตัว  ร, ธ

 

- รู้จักตัวเลข 1

 

- รู้ตัวอักษร  D

 

- สนทนา  GOOD  MORNING

 

- รู้จักคำตรงข้าม  สูง – ต่ำ,  สูง – เตี้ย

สัปดาห์ที่  6

- อ่านบทสนทนาภาษาอังกฤษ  GOOD  BYE

 

- บอกตัวเลข  1  ได้

สัปดาห์ที่  7

- คำพยัญชนะตัว  ษ

สัปดาห์ที่  8

- ท่อง 1 – 5 

 

- รู้จักจำนวน  รู้ค่าของเลข  2

 

- รู้จัก ถ, ภ

 

- รู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว  G

 

- รู้จักคำ  GOOD MORNING, GOOD  BYE, THANK  YOU

 

- รู้จัก ใกล้ – ไกล

สัปดาห์ที่  9

- รู้จักจำนวนเลข  3

 

- รู้จักอ่านและเขียน  ผ, ฝ

 

- รู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษ  ตัว  D E F G

 

- รู้จักความหมายตรงข้าม  บน – ล่าง

สัปดาห์ที่  10

- นับเลขเรียงลำดับ  1 – 5  ได้

 

- บอกได้ว่าตัวใดคือเลข  3

 

- บอกจำนวนเลข 1 – ONE  ได้

สัปดาห์ที่  11

- รู้จักตัวเลข  4

 

- รู้จักความหมายตัวเลขไทย

 

- ภาษาอังกฤษ 2 – TWO

 

- เปรียบเทียบคำว่า  อ้วน – ผอม

 

- เขียนพยัญชนะไทย  ฟ, ฬ

สัปดาห์ที่ 12

- รู้จักเปรียบเทียบ หนา – บาง

 

- ภาษาอังกฤษ 3  -  THREE

 

- บอกได้ว่าตัวใดคือเลข ๔

สัปดาห์ที่  13

- รู้จักค่าตัวเลข  4  FOUR

 

- รู้จักพยัญชนะ  ต, ด

 

- รู้จักตัวอักษร

 

- รู้จักจำนวนนับ  5

 

- รู้จักคำตรงข้าม  แข็ง – นิ่ม, แข็ง – อ่อน

สัปดาห์ที่  14

- รู้จักความหมาย  เปียก – แห้ง

 

- รู้จักอักษรตัว  H, I, J K จำนวน  FIVE – 5

 

- รู้จักตัว  ต, ข

 

- บอกได้ว่าตัวใดคือตัวเลข  ๕

สัปดาห์ที่  15

- รู้จักเขียนตามรอยประ  พยัญชนะไทย  ช

 

- รู้จักเขียน เลข  6 – ๖

 

- รู้จักนับเรียงลำดับ 1 – 10,  ONE – TEN

 

- รู้ค่าจำนวนนับ  6 – SIX

 

- รู้จักเขียนภาษาอังกฤษตัว  L

 

- รู้จักความรู้สึก  ร้อน – เย็น

สัปดาห์ที่  16

- รู้จักพยัญชนะ  ซ, น

 

- รู้จักตัวอักษร M

 

- รู้จักค่าจำนวนนับ  7 – SEVEN

 

- รู้จักค่าเลข  7

สัปดาห์ที่  17

- รู้จักค่าตัวอักษร  N

 

- รู้จักจำนวนนับ 8 – EIGHT

 

- พยัญชนะ น, ฉ

สัปดาห์ที่ 18

- รู้จักพยัญชนะ ม, ฆ

 

- รู้จักเขียนตัวเลข  ๗  จำนวน  1 – 10

 

- เขียนตัวอักษร  O

 

- รู้จักจำนวนนับ  9  NINE

สัปดาห์ที่  19

- รู้จักตัวอักษร  L M N O

 

- จำนวนนับ 10 – TEN

 

- รู้จักตัวเลข  8

 

- รู้จักตัวอักษร  ท, ฑ

สัปดาห์ที่  20

- หนูช่างสงสัย

 

- เรื่องที่เด็กสนใจ  อยากรู้ / อยากเห็น

 

- สรุป / ทบทวน

 

- การประเมินพัฒนาการ

สัปดาห์ที่  21

- อ่านและเขียนตามรอยประ ล และ ๘

 

- นับ 1 – 10  และ  ONE – TEN

สัปดาห์ที่ 22

- อ่านและเขียนพยัญชนะ ส, อ และเลข ๙  ตามรอยประ

 

- อ่านและเขียนตัว  P  และคำศัพท์ Head  ตามรอยประ

 

- บอกและชี้ให้เห็นถึงความหมาย  ความแตกต่าง เล็ก – ใหญ่

 

- รู้ลำดับตัวเลข  1 – 10 

สัปดาห์ที่ 23

- รู้จักพยัญชนะ  ฮ, ญ และเลข 9

 

- รู้จักความหมายตรงข้าม  สั้น – ยาว

 

- รู้จักตัวอักษร  Q  และรู้จักความหมายคำว่า  EYE

สัปดาห์ที่ 24

- รู้จักพยัญชนะ ฌ, ณ  และ  10, ๑๐

 

- รู้จักอักษร  R  และรู้ความหมายของศัพท์  RAR  แปลว่า  หู

 

- รู้จักความหมายของคำว่า  สูง – ต่ำ,  สูง – เตี้ย

สัปดาห์ที่ 25

- รู้จักคำและความหมาย  0 – 5

 

- รู้จักพยัญชนะ  ฒ, ฎ

 

- เรียงลำดับจากมาก – น้อย

สัปดาห์ที่  26

- รู้จักเปรียบเทียบหนักเบา

 

- สอนกิจกรรมเสริมทักษะพยัญชนะไทยตัว ฎ, ฐ และคำว่า  ฐาน, ชฎา

 

- สอนกิจกรรมเสริมทักษะตัวอักษรภาษาอังกฤษ  1,  J  คำว่า  I แปลว่า ฉัน

สัปดาห์ที่  27

- รู้จักสระอะ  สระอา

 

- รู้ความหมาย บน – ล่าง

 

- รู้ความหมาย  MOUTH  และตัวอักษร  U

สัปดาห์ที่  28

- การนับ  0 – 4 

 

- รู้จักการอ่าน  ก – ฮ

 

- รู้จักการอ่าน สระ อิ

 

- รู้จักการเปรียบเทียบมาก – น้อย

 

- รู้จักการอ่านเสียงคำศัพท์  NECK และอ่านออกเสียงตัว  v

สัปดาห์ที่  29

- รู้จักสระ อี

 

- รู้จักความหมายก่อน – หลัง

 

- รู้จักคำศัพท์  HAIR  ตัวพยัญชนะ  w

สัปดาห์ที่  30

- สระอี

 

- พยัญชนะ  ก – ฮ

 

- รู้ค่าจำนวน  1 – 9,  ๑ – ๙, ๑๐

 

- ทบทวนตัวอักษร  T V U W X  คำศัพท์  FACE

 

- เปรียบเทียบอ้วน – ผอม หนา – บาง

สัปดาห์ที่  31

- สระอึ

 

- 1 – 9,  ๑ – ๙

 

- รู้จักตัว X

สัปดาห์ที่  32

- อ่านและเขียน สระเอ  สระแอ

 

- จำนวน 1 – 9 

 

- ตัวอักษร Y  คำศัพท์  HAND

 

- คำตรงข้ามลอย – จม

สัปดาห์ที่  33

- อ่านและเขียนสระอู

 

- อ่านและเขียน  ก – ฮ

 

- คำตรงข้ามกลม – แบน

 

- ตัวอักษร z  และคำศัพท์  ARM

สัปดาห์ที่  34

- รู้จักใช้สระ ใ-, ไ-, โ-  สระอูและพยัญชนะ  ก – ฮ

 

- รู้จักเปรียบเทียบสิ่งของ ร้อน – เย็น, ลอย – จม

 

- รู้จักตัวอักษร  X Y Z  และคำศัพท์  LEG

สัปดาห์ที่  35

- รู้จักใช้สระ ใ-, ไ-, โ-  สระอูและพยัญชนะ  ก – ฮ

 

- เปรียบเทียบสิ่งของ ลอย – จม

 

- ตัวอักษร  A – Z

สัปดาห์ที่ 36

- นับจำนวน 1 -10,  1 – 10

 

- พยัญชนะ ก – ฮ

 

- สระอะ  สระอู  สระอิ  สระอือ

สัปดาห์ที่  37

- นับเรียงลำดับ 1 – 10,  ๑ – ๑๐

 

-  ทบทวน  A – Z

 

- ทบทวนคำตรงข้ามเล็ก – ใหญ่, สั้น – ยาว, สูง – เตี้ย, มืด – สว่าง, มาก – น้อย

สัปดาห์ที่  38

- รู้จักสระอะ  สระอู  สระอิ สระอือ

 

- รู้จักสังเกตเปรียบเทียบใกล้ – ไกล, ก่อน – หลัง, อ้วน – ผอม, หนา – บาง, บน – ล่าง

 

- ตัวอักษร  A – Z

สัปดาห์ที่  39

- รู้จักค่า 1 – 30, ๑ – ๑๐

 

- ก – ฮ, A – Z

 

- ONE – 1, TEN – 10

สัปดาห์ที่  40

- สิ่งที่หนูต้องการเรียนรู้

 

- สรุป / ทบทวน

 

- การประเมินพัฒนาการ

                                        สาระการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย

ชั้นปฐมวัย  ปีที่ 3  (อายุ  5  ปี)

สัปดาห์ที่  1

- รู้ค่าเลข 0  นับปากเปล่า  1 – 20  นับเพิ่ม / ลด

 

- อ่านพยัญชนะ  ก – ฮ

 

- ท่องปากเปล่า  A – Z

สัปดาห์ที่  2

- รู้ค่าเลข  1, ๑

 

- นับเพิ่ม / ลด  1 – 10 

 

- พยัญชนะ  ง, จ

 

- รู้จักอักษร  C, D

 

- รู้จักคำตรงข้าม  อ้วน – ผอม

สัปดาห์ที่  3

- รู้ค่าเลข  2, ๒

 

- นับเพิ่ม / ลด  1 – 10

 

- รู้จักพยัญชนะ  ว, ร

 

- รู้จักตัวอักษร  A, B

 

- รู้จักคำตรงข้าม สั้น – ยาว

สัปดาห์ที่  4

- รู้ค่าเลข  3, ๓, นับ เพิ่ม / ลด  1 – 10 

 

- รู้จักพยัญชนะ  ธ, บ

 

- รู้จักคำตรงข้ามสูง – ต่ำ,  สูง – เตี้ย

สัปดาห์ที่  5

- รู้ค่าเลข  4, ๔

 

- นับเพิ่ม / ลด 1 – 10

 

- รู้จักพยัญชนะ  ษ, ป

 

- รู้จักตัวอักษร G, H  สนทนา  GOOD  MORNING

 

- รู้จักคำตรงข้าม  มาก – น้อย

สัปดาห์ที่  6

- รู้ค่าเลข 5, ๕

 

- นับเพิ่ม / ลด  1 – 10 

 

- รู้จักพยัญชนะ  ก, ถ, ภ

 

- รู้จักตัวอักษร  I, J  สนทนา  GOOD  BYE

 

- รู้จักคำตรงข้ามใกล้ – ไกล

สัปดาห์ที่  7

- รู้ค่าเลข  6, ๖

 

- นับเพิ่ม / ลด  1 – 10

 

- รู้จักพยัญชนะ  ผ, ฝ, ย

 

- รู้จักตัวอักษร  K, L  สนทนา  THANK  YOU

 

- รู้จักคำตรงข้าม บน – ล่าง

สัปดาห์ที่  8

- รู้ค่าเลข  7, ๗  นับเพิ่ม / ลด  1 – 10

 

- รู้จักพยัญชนะ  ผ, ฟ, ฬ

 

- รู้จักตัวอักษร  M, N

 

- รู้จักคำตรงข้าม  หนัก – เบา

 

- ทบทวนคำสนทนา

สัปดาห์ที่  9

- รู้ค่าเลข  8, ๘  นับเพิ่ม / ลด  1 – 10 

 

- รู้จักพยัญชนะ  ค, ศ

 

- รู้จักตัวอักษร O, P, ONE

 

- รู้จักคำตรงข้าม  กลม – แบน

 

- ทบทวนคำสนทนา

สัปดาห์ที่  10

- รู้ค่าเลข  9, ๙  นับเพิ่ม / ลด  1 – 10 

 

- รู้จักพยัญชนะ  ด, ต

 

- รู้จักตัวอักษร  Q, R, TWO

 

- รู้จักคำตรงข้าม  หนา – บาง

 

- ทบทวนคำสนทนา

สัปดาห์ที่  11

- รู้ค่าเลข  10, ๑๐ เพิ่ม/ลด 1 – 10

 

- รู้จักพยัญชนะ  ข, ช

 

- รู้จักตัวอักษร  S, T, HOME

 

- รู้จักคำตรงข้าม ก่อน – หลัง

สัปดาห์ที่  12

- รู้ค่าเลข 1 – 10  นับเพิ่ม / ลด  ๑ – ๑๐

 

- เครื่องหมาย  =, ≠

 

- รู้จักพยัญชนะ  ข, ซ

 

- รู้จักตัวอักษร U, V

 

- รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  FATHER, MOTHER

สัปดาห์ที่  13

- รู้ค่าเลข 1 – 10  นับเพิ่ม / ลด ๑ – ๑๐

 

- รู้จักเครื่องหมาย  < , >

 

- รู้จักพยัญชนะ น, ฉ

 

- รู้จักตัวอักษร  W, X, THREE

 

- รู้จักคำตรงข้าม ใหญ่ – เล็ก

สัปดาห์ที่  14

- รู้ค่าเลข  11,๑๑

 

- ทบทวนเครื่องหมาย  < , >  และ  = , ≠

 

- รู้พยัญชนะ ม, ฆ

 

- รู้จักตัวอักษร Y, Z, FOUR

 

- รู้จักคำตรงข้าม  จม – ลอย

สัปดาห์ที่  15

- รู้ค่าเลข  12,  ๑๒

 

- ความหมายของการบวก

 

- รู้จักพยัญชนะ  ท, ฑ, ห

 

- รู้จักตัวอักษร  A, Z, SCHOOL

 

- รู้จักคำตรงข้าม  ข้างหน้า – ข้างหลัง

สัปดาห์ที่  16

- รู้ค่าเลข  13, ๑๓

 

- ความหมายของการลบ

 

- รู้จักพยัญชนะ  ล, ส

 

- รู้จักคำศัพท์  TEACHER, FIVE

 

- รู้จักคำตรงข้าม แข็ง – นิ่ม

สัปดาห์ที่  17

- รู้ค่าเลข  14, ๑๔

 

- โจทย์ปัญหาการบวก  (ปากเปล่า)

 

- รู้จักพยัญชนะ  อ, ฮ

 

- รู้จักจำนวนนับ SIX, SEVEN

 

- รู้จักคำตรงข้าม เรียบ – ขรุขระ

สัปดาห์ที่  18

- รู้ค่าเลข 15, ๑๕

 

- โจทย์ปัญหาการบวก  (ปากเปล่า)

 

- รู้จักพยัญชนะ  ญ, ฌ, ณ

 

- รู้จักจำนวนนับ  EIGHT, NINE

 

- รู้จักคำตรงข้าม เร็ว – ช้า

สัปดาห์ที่ 19

- รู้ค่าเลข 16, ๑๖

 

- โจทย์ปัญหาการลบ

 

- รู้จักพยัญชนะ  ฒ, ฎ, ฏ, ฐ

 

- รู้จักจำนวนนับ Ten

 

- ทบทวน ONE – TEN

สัปดาห์ที่  20

- หนูช่างสงสัย

 

- เรื่องที่เด็กสนใจ  อยากรู้ / อยากเห็น

 

- สรุป / ทบทวน

 

- การประเมินพัฒนาการ

สัปดาห์ที่  21

- รู้ค่าเลข  17, ๑๗

 

- ทบทวนคามหมาย 1 – 10  (ปากเปล่า 1 – 20) 

 

- โจทย์ปัญหา

 

- สระ  -า

 

- ทบทวนตัวอักษร  A – Z, ONE – TEN

 

- รู้จักคำตรงข้าม  ตาย – เป็น

สัปดาห์ที่  22

- รู้ค่าเลข  18, ๑๘

 

- โจทย์ปัญหาการบวก – ลบ  (เกมบวก – ลบ)

 

- สระ -า

 

- รู้จักคำศัพท์ A, ANT, HOT

สัปดาห์ที่  23

- รู้ค่าเลข  19, ๑๙

 

- โจทย์ปัญหาการบวก – ลบ

 

- เกมผสมสระ อี

 

- รู้จักคำศัพท์ RAIN – BOW

 

- รู้จักคำตรงข้าม เปียก – แห้ง

สัปดาห์ที่  24

- รู้ค่าเลข  20, ๒๐

 

- โจทย์ปัญหาการบวก – ลบ

 

- สัญลักษณ์แทนโจทย์ปัญหา

 

- เกมผสมสระ อู

 

- รู้คำศัพท์  SUN, MOON

 

- รู้จักคำตรงข้าม  มืด – สว่าง

สัปดาห์ที่  25

- ทบทวนเลข 1 – 20, ๑ – ๒๐

 

- โจทย์ปัญหาการบวก / ลบ

 

- สัญลักษณ์แทนโจทย์ปัญหา

 

- รู้จักคำศัพท์ BIRD, CAT, DOG, ฯลฯ

 

- รู้จักคำตรงข้าม  กว้าง – แคบ

สัปดาห์ที่  26

- รู้ค่าเลข  1 – 20,  ๑ – ๒๐

 

- โจทย์ปัญหาการลบ และสัญลักษณ์

 

- สระ อิ

 

- รู้คำศัพท์  B BIRD

 

- รู้จักคำตรงข้ามขึ้น – ลง

สัปดาห์ที่  27

- ทบทวนเลข 1 – 20, ๑ – ๒๐

 

- บวกลบในแนวนอนผลลัพธ์ไม่เกิน  5

 

- สระ  อู

 

- ทบทวน  A – Z, TREE

 

- รู้จักคำตรงข้าม  นอก – ใน

สัปดาห์ที่  28

- บวกลบในแนวนอนผลลัพธ์ไม่เกิน  5

 

- ผสมสระอี, สระอา

 

- ผสมสระอา, สระอา

 

- รู้คำศัพท์  FLOWER

สัปดาห์ที่ 29

- ทบทวนรู้ค่า 1 -10 

 

- บวกเลขในแนวนอนผลลัพธ์เกิน  5

 

- ผสมคำที่มีสระอี, สระ อา

 

- คำศัพท์  BUTTERFLY

 

- รู้จักคำตรงข้าม  ตึง – หย่อน

สัปดาห์ที่  30

- ทบทวนรู้ค่า  1 – 10 

 

- บวกเลขในแนวนอนผลลัพธ์ไม่เกิน  10

 

- ผสมคำที่มีสระ  อู  กับ  สระ  อู

 

- ศัพท์  ANT

 

- ทบทวนบทสนทนา

 

- คำตรงข้าม  ทู่ – แหลม

สัปดาห์ที่  31

- ทบทวนรู้ค่า  1 – 10 

 

- ลบเลขในแนวนอนผลลัพธ์ไม่เกิน  5

 

- ผสมคำที่มีสระ  -ะ  กับสระ  -ะ

 

- คำศัพท์  FRUIT  BANANA

 

- รู้จักคำตรงข้าม เหม็น – หอม

สัปดาห์ที่  32

- ทบทวนรู้ค่า  1 – 10

 

- ลบเลขในแนวนอนผลลัพธ์ไม่เกิน  5

 

- รู้จักคำ ข้าว

 

- คำศัพท์  RICE

 

- คำตรงข้าม  ใส – ขุ่น

สัปดาห์ที่  33

- ทบทวนรู้ค่า  1 – 10 

 

- ลบเลขในแนวนอนผลลัพธ์ไม่เกิน  10

 

- ผสมคำที่มีสระ  -ะ  กับ สระ  -ิ

 

- ทบทวน  A – Z

 

- คำตรงข้าม  อ่อน – แก่

สัปดาห์ที่  34

- ทบทวนรู้ค่าเลข 1 – 10

 

- ลบเลขในแนวนอนผลลัพธ์ไม่เกิน  10

 

- รู้จักคำ  สีแดง, สีชมพู, สีเขียว,  ฯลฯ

 

- คำศัพท์  RED, PINK, GREEN

 

- คำตรงข้าม  จืด – เค็ม

สัปดาห์ที่  35

- ทบทวนรู้ค่า  1 – 10

 

- โจทย์ปัญหา  บวก – ลบ  5

 

- รู้จักคำ  รถยนต์, เรือ, เครื่องบิน, รถไฟ

 

- คำศัพท์  CAR, BOAT, PLANE

 

- คำตรงข้าม  ดัง – เงียบ

สัปดาห์ที่  36

- นับปากเปล่า  1 – 50

 

- โจทย์ปัญหาบวก, ลบ  ผลลัพธ์ไม่เกิน  10

 

- รู้จักคำ  จดหมาย,  โทรศัพท์,  ฯลฯ

 

- รู้คำศัพท์  TELEPHONE

 

- คำตรงข้าม  ขาว – ดำ

สัปดาห์ที่  37

- นับปากเปล่า  1 – 50

 

- โจทย์ปัญหาบวก, ลบ  ผลลัพธ์ไม่เกิน  10

 

- รู้จักคำ  ดินสอ,  เก้าอี้,  ไม้กวาด ฯลฯ

 

- ทบทวนบทสนทนา  E

 

- คำตรงข้าม  เท่า, ไม่เท่า

สัปดาห์ที่  38

- นับปากเปล่า  1 – 50 

 

- โจทย์ปัญหาบวก, ลบ  ผลลัพธ์ไม่เกิน  10

 

- รู้จักคำ  วงกลม,  สามเหลี่ยม,  สี่เหลี่ยม

 

- ทบทวนการใช้สระ

 

- คำตรงข้าม  ถูก – ผิด

สัปดาห์ที่  39

- นับปากเปล่า  1 – 50 

 

- โจทย์ปัญหาการบวกลบเลข  ผลลัพธ์ไม่เกิน 10

 

- รู้จักคำ  แสง, เสียง

 

- ทบทวนการผสมสระ

 

- คำตรงข้าม  เก่า – ใหม่

สัปดาห์ที่  40

- สิ่งที่หนูต้องการเรียนรู้

 

- สรุปต้องการเรียนรู้

 

- การประเมินพัฒนาการ

กำหนดการจัดประสบการณ์ – หน่วยการเรียนรู้ปฐมวัย

ชั้นปฐมวัยปีที่ 1  (อายุ  3 ปี)

สาระการเรียนรู้

สัปดาห์ที่ 

หน่วยการเรียนรู้

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

1 – 2

แรกรับประทับใจ  (ปฐมนิเทศ

 

3

ชื่อนั้นสำคัญไฉน  (ชื่อเล่น, สัญลักษณ์)

 

4

เด็กดีมีวินัย

 

5

อวัยวะและการดูแลรักษา

 

6

กินดีอยู่ดีมีสุข  (ความต้องการพื้นฐาน)

 

7

ขยับกาย  สบายชีวี

 

8

ปลอดภัยไว้ก่อน  (อุบัติเหตุ)

 

9

หนูน้อยนักสัมผัส

 

10

หนูทำได้  (การช่วยเหลือตนเอง)

 

11

หนูน้อยน่ารัก

เรื่องราวเกี่ยวกับวันสำคัญ

12

วันแม่

 

13

วันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา

 

14

วันขึ้นปีใหม่

 

15

วันพ่อ

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ

16

ครอบครัวสุขสันต์

สถานที่แวดล้อม

17

บ้านแสนสุข

 

18

โรงเรียนของเรา (โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย)

 

19

วันเด็กวันครู

 

20

แข่งเรือ-ไหลเรือไฟ-ไหว้พระแก้ว

 

21

ชุมชนของเรา

 

22

บ้านใกล้เรือนเคียง

 

23

วันลอยกระทง

 

24

อาชีพในฝัน

เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ

25

สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

      รอบตัว

26

เทพ  3 ฤดู

 

27

กลางวันกลางคืน

     

สาระการเรียนรู้

สัปดาห์ที่ 

หน่วยการเรียนรู้

 

28

สัตว์โลกผู้น่ารัก

 

29

ต้นไม้แสนรัก

 

30

ผีเสื้อแสนสวย

 

31

ดอกไม้สวย

 

32

ผักผลไม้

 

33

ข้าวมหัศจรรย์

 

34

โลกสวยด้วยมือเรา

เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ

35

เครื่องมือ เครื่องใช้

รอบตัวเรา

36

สีสันสดใส

 

37

เที่ยวทั่วไทย  (การคมนาคม)

 

38

โลกไร้พรมแดน  (สื่อสาร)

 

39

คณิตคิดสนุก

 

40

วิทยาศาสตร์น่ารู้

     

กำหนดการจัดประสบการณ์ – หน่วยการเรียนรู้ปฐมวัย

ชั้นปฐมวัยปีที่ 2  (อายุ  4  ปี)

สาระการเรียนรู้

สัปดาห์ที่ 

หน่วยการเรียนรู้

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

1 – 2

แรกรับประทับใจ  (ปฐมนิเทศ

 

3

ชื่อนั้นสำคัญไฉน  (ชื่อเล่น, สัญลักษณ์)

 

4

เด็กดีมีวินัย

 

5

อวัยวะและการดูแลรักษา

 

6

กินดีอยู่ดีมีสุข  (ความต้องการพื้นฐาน)

 

7

ขยับกาย  สบายชีวี

 

8

ปลอดภัยไว้ก่อน  (อุบัติเหตุ)

 

9

หนูน้อยนักสัมผัส

 

10

หนูทำได้  (การช่วยเหลือตนเอง)

 

11

หนูน้อยน่ารัก

     

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ

12

บ้านแสนสุข

สถานที่แวดล้อม

13

ครอบครัวสุขสันต์

 

14

บ้านใกล้เรือนเคียง

 

15

จังหวัดของเรา (จังหวัด...........................................)

 

16

โรงเรียนของเรา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.......................)

 

17

บุคคลที่ควรรู้จักในโรงเรียน (............................)

 

18

ชุมชนของเรา (ชุมชน................................)

 

19

อาชีพในฝัน

 

20

น้องหนูช่างสงสัย (สรุปทบทวน) การประเมิน

เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ

21

สิ่งมีชีวิต

รอบตัว

22

สิ่งไม่มีชีวิต

 

23

เทพ 3 ฤดู

 

24

กลางวันกลางคืน

 

25

สัตว์โลกผู้น่ารัก

     

สาระการเรียนรู้

สัปดาห์ที่ 

หน่วยการเรียนรู้

 

26

นกน้อยน่ารัก

 

27

ต้นไม้แสนรัก

 

28

ดอกไม้สวย

 

29

ผีเสื้อแสนสวย

 

30

มดตัวน้อย

 

31

ผักผลไม้

 

32

ข้าวมหัศจรรย์

 

33

โลกสวยด้วยมือเรา

เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ

34

สีสันสดใส

รอบตัวเด็ก

35

เที่ยวทั่วไทย  (การคมนาคม)

 

36

โลกไร้พรมแดน  (สื่อสาร)

 

37

เครื่องมือเครื่องใช้

 

38

คณิตคิดสนุก

 

39

วิทยาศาสตร์น่ารู้

 

40

สิ่งที่หนูต้องการเรียนรู้ / สรุปทบทวน / การประเมินผล

     

กำหนดการจัดประสบการณ์ – หน่วยการเรียนรู้ปฐมวัย

ชั้นปฐมวัยปีที่ 3  (อายุ  5  ปี)

สาระการเรียนรู้

สัปดาห์ที่ 

หน่วยการเรียนรู้

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

1 – 2

แรกรับประทับใจ  (ปฐมนิเทศ)

 

3

ชื่อนั้นสำคัญไฉน  (ชื่อเล่น, สัญลักษณ์)

 

4

เด็กดีมีวินัย

 

5

อวัยวะและการดูแลรักษา

 

6

กินดีอยู่ดีมีสุข  (ความต้องการพื้นฐาน)

 

7

ขยับกาย  สบายชีวี

 

8

ปลอดภัยไว้ก่อน  (อุบัติเหตุ)

 

9

หนูน้อยนักสัมผัส

 

10

หนูทำได้  (การช่วยเหลือตนเอง)

 

11

หนูน้อยน่ารัก

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ

12

บ้านแสนสุข

สถานที่แวดล้อม

13

ครอบครัวสุขสันต์

 

14

บ้านใกล้เรือนเคียง

 

15

จังหวัดของเรา (จังหวัด.....................)

 

16

โรงเรียนของเรา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก......................)

 

17

บุคคลที่ควรรู้จักในโรงเรียน(................................)

 

18

ชุมชนของเรา (ชุมชน...........................)

 

19

อาชีพในฝัน

 

20

น้องหนูช่างสงสัย (สรุปทบทวน) การประเมิน

เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ

21

สิ่งมีชีวิต

รอบตัว

22

สิ่งไม่มีชีวิต

 

23

เทพ 3 ฤดู

 

24

กลางวันกลางคืน

 

25

สัตว์โลกผู้น่ารัก

     

สาระการเรียนรู้

สัปดาห์ที่ 

หน่วยการเรียนรู้

 

26

นกน้อยน่ารัก

 

27

ต้นไม้แสนรัก

 

28

ดอกไม้สวย

 

29

ผีเสื้อแสนสวย

 

30

มดตัวน้อย

 

31

ผักผลไม้

 

32

ข้าวมหัศจรรย์

 

33

โลกสวยด้วยมือเรา

เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ

34

สีสันสดใส

รอบตัวเด็ก

35

เที่ยวทั่วไทย  (การคมนาคม)

 

36

โลกไร้พรมแดน  (สื่อสาร)

 

37

เครื่องมือเครื่องใช้

 

38

คณิตคิดสนุก

 

39

วิทยาศาสตร์น่ารู้

 

40

สิ่งที่หนูต้องการเรียนรู้ / สรุปทบทวน / การประเมินผล

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

สำหรับเด็กอายุ   3 – 5  ปี

         โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย   จัดประสบการณ์ ให้เด็กอายุ  3 – 5  ปี  โดยจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านการเล่น  เป็นการบูรณาการทั้งทางด้านเนื้อหาสาระและทักษะกระบวนการผ่านการจัดกิจกรรม  6  กิจกรรม  เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเรียนรู้จากการลงมือกระทำ  เกิดความรู้มีทักษะ  มีคุณจริยธรรม  และเกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคมสติปัญญา  มีทักษะกระบวนการคิด  มีความเป็นไทย  รักสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

         การจัดกิจกรรม  6  กิจกรรม  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ได้กำหนดการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคมและสติปัญญา  ดังต่อไปนี้

         1.    กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

         2.    กิจกรรมเสริมประสบการณ์  (กิจกรรมในวงกลม)

         3.    กิจกรรมสร้างสรรค์

         4.    กิจกรรมเสรี

         5.    กิจกรรมกลางแจ้ง

         6.    เกมการศึกษา

กิจกรรมเคลื่อนไหว  และจังหวะ

         กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตามจังหวะอย่างอิสระ  โดยใช้เสียงเพลง  คำคล้องจอง  เครื่องเคาะจังหวะ  และอุปกรณ์อื่น ๆ ประกอบการเคลื่อนไหว  เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์  รู้จังหวะและควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได้  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบไปด้วย

         1.    การเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน

         2.    การเคลื่อนไหวอิสระ

         3.    การเคลื่อนไหวตามคำบรรยาย

         4.    การเคลื่อนไหวตามจินตนาการ

         5.    การเคลื่อนไหวตามข้อตกลง

         6.    การเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์

         7.    การเคลื่อนไหวอยู่กับที่

         8.    การเคลื่อนไหวเป็นคู่

         9.    การทำท่าทางประกอบเพลง

         10.  การทำท่าทางตามความหมายของเพลง

         11.  การเป็นผู้นำและผู้ตาม

         12.  การเป็นผู้นำและผู้ตาม

         13.  การร้องเพลง

               ฯลฯ

         การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  ผู้ดูแลเด็กสามารถจัดให้สัมพันธ์กับเนื้อหาหรือประสบการณ์ที่ผู้ดูแลเด็กต้องการให้เด็กเรียนรู้  และควรจัดกิจกรรมนี้อย่างน้อยวันละประมาณ  15 – 20  นาที  ก่อนสิ้นสุดกิจกรรมทุกครั้งควรให้เด็กได้พัก  เช่น  นอน  นั่งฟังเพลงเบา ๆ ฯลฯ

จุดประสงค์

         1.    ได้เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

         2.    กล้าแสดงออกและมีวิธีคิดเริ่มสร้างสรรค์

         3.    เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียภาพในการเคลื่อนไหวตามจังหวะ

         4.    รู้จักปรับตัวเมื่อทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน

         5.    เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน

วัสดุอุปกรณ์

         1.    เครื่องประกอบจังหวะ  เช่น  รำมะนา  กลอง  กรับ  ฉิ่ง  ฯลฯ

         2.    แถบบันทึกเสียงเพลง  เครื่องเล่นเทป

         3.    อุปกรณ์ประกอบการเคลื่อนไหว  เช่น  ห่วงหาย  แถบผ้า  ถุงทราย  ฯลฯ

กิจกรรม

         1.    ร้องเพลง  ท่องคำกลอน  คำคล้องจอง  และเคลื่อนไหวตามบทเพลง  คำกลอน  คำคล้องจอง

         2.    เคลื่อนไหวพื้นฐาน  เช่น  เดิน  วิ่ง  กระโดด  ฯลฯ  ตามสัญญาณนัดหมายหรือตามจังหวะเพลง

         3.    เคลื่อนไหวอิสระตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  โดยใช้ส่วนต่าง ๆ  ของร่างกายให้มากที่สุด  ขณะเดียวกันให้คำนึงถึงการใช้พื้นที่  ระดับและจังหวะในขณะเคลื่อนไหวของร่างกาย

         4.    เล่นเครื่องเล่นดนตรีง่าย ๆ ประเภทเคาะ  เช่น  กรับ  รำมะนา  กลอง  ฯลฯ  และเคลื่อนไหวประกอบ

         5.    ให้เด็กเคลื่อนไหวตามความคิดสร้างสรรค์  โดยใช้อุปกรณ์ประกอบในการเคลื่อนไหว เช่น  ห่วง  แถบผ้า  ถุงทราย  ฯลฯ

ข้อเสนอแนะ

         1.    สร้างบรรยากาศให้เด็กเกิดความรู้สึกเพลิดเพลิน  สนุกสนาน  และมีความเป็นกันเอง

         2.    ไม่บังคับถ้าเด็กไม่ยอมเข้าร่วมกิจกรรม  ควรให้เวลา  และให้โอกาสจนกว่าเด็กสนใจเข้าร่วมกิจกรรม

         3.    ควรให้เด็กได้แสดงออกอย่างทั่วถึง

กิจกรรมเสริมประสบการณ์  (กิจกรรมในวงกลม)

จุดมุ่งหมาย

         1.    เพื่อให้เด็กเข้าใจเนื้อหาและเรื่องราวแผนการจัดประสบการณ์

         2.    เพื่อให้เด็กมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับครู  และครูจะได้ดูแลพฤติกรรมของเด็กอย่างใกล้ชิด

         3.    เพื่อให้เด็กได้ฝึกความมีระเบียบวินัย  มารยาทในการฟัง  พูด  และลักษณะนิสัยที่ดี

ลักษณะการจัดเนื้อหา

         เป็นการเตรียมสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตแบบบูรณาการโดยจัดเป็นหน่วยการสอนประจำสัปดาห์แบบบูรณาการตลอดปีการศึกษา  โดยให้ครอบคลุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง  8  กลุ่มสาระ  และ  1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  หากแยกกลุ่มสาระการเรียนรู้จะได้ดังนี้

         1.    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

         2.    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

         3.    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

         4.    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

         5.    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  และพลศึกษา

         6.    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

         7.    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  และเทคโนโลยี

         8.    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

บทบาทและหน้าที่ของครู

         ก่อนจัดประสบการณ์  ครูจะต้องศึกษาการทำแนวทางในการจัดประสบการณ์นี้อย่างละเอียดเพื่อได้แนวทางในการจัดเตรียมประสบการณ์ให้กับเด็ก  และจัดเตรียมสื่อการจัดประสบการณ์ที่ได้เสนอแนะไว้อย่างครบถ้วน  เพื่อที่จะทำให้การสอนบรรลุจุดมุ่งหมายที่ได้ตั้งไว้อย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตาม ครูอาจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของท้องถิ่น

         การจัดประสบการณ์เนื้อหาให้เด็กต้องจัดกิจกรรมให้เด็กสนใจ  เช่น

         1.    ทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้

         2.    การเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ

         3.    การเล่าประสบการณ์ตามเนื้อหาต่าง ๆ

         4.    การอภิปราย  ซักถาม

         5.    การสนทนา  ตอบคำถาม

         6.    ทักษะกระบวนการกลุ่ม

         7.    การทดลอง

         8.    การอธิบายสิ่งต่าง ๆ

         9.    ทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน

         10.  การแก้ปัญหาสถานการณ์จำลอง

         11.  การแสดงบทบาทสมมติ

         12.  การลงมือปฏิบัติจริง

         13.  การรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง  5

         14.  การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

         15.  การนับจำนวน เพิ่ม  ลด

         16.  การเปรียบเทียบเวลา

         17.  การจำแนกเปรียบเทียบ

         18.  การเล่านิทาน

         19.  การร้องเพลง

               ฯลฯ

                                                  กิจกรรมสร้างสรรค์และกิจกรรมเสรี

จุดมุ่งหมายของการจัดศูนย์การเรียนกิจกรรมเสรี

         ศูนย์การเรียนกิจกรรมเสรีมีความมุ่งหมายที่สำคัญโดยเฉพาะ  ดังนี้

         1.    ให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  ด้วยการประกอบกิจกรรมที่สอดคล้องกับธรรมชาติ  และสนองความต้องการของเด็กทางการเล่นที่แฝงไว้ซึ่งการศึกษา

         2.    เปิดโอกาสให้เด็กได้ทดลอง  คิดค้นคว้า  และสร้างสรรค์ด้วยความสนุกและเพลิดเพลินแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  โดยไม่ต้องวิตกกังวล

         3.    ฝึกทักษะการเตรียมความพร้อมด้านประสาทสัมพันธ์ทางตาและมือเกิดพัฒนาการทางการตัดสินใจ  การมีเหตุผล  รู้ขนาด  จำนวนสี  และรูปลักษณะ  ทั้งช่วยฝึกเชาวน์ปัญญา  อันเป็นทางนำหรือเตรียมเด็กไปสู่การอ่าน  และการเขียนในโอกาสต่อไป

         4.    ฝึกเด็กให้ทำงานเป็นกลุ่ม  เรียนรู้สิทธิและหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนและเพื่อนภายในสังคมเล็ก ๆ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

         5.    ฝึกให้รู้จักประหยัดวัสดุการศึกษา  ฝึกเด็กให้รู้จักการเล่นเครื่องเล่น  การเก็บรักษาอุปกรณ์เครื่องเล่น  ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยและครบถ้วน

         6.    ให้เป็นวิธีการที่เด็ก ๆ ได้รับความรัก  ความอบอุ่น  การอบรมเลี้ยงดู  และการปกป้องให้เกิดความปลอดภัยที่จะอยู่ร่วมกันในสถานศึกษาได้อย่างมีความสุข

         7.    ให้เป็นวิธีการช่วยส่งเสริมเด็ก ๆ ได้รับพัฒนาการทางอารมณ์จิตใจและร่างกาย  สติปัญญา และสังคม  ครบถ้วนพร้อมในโอกาสเดียวกัน

         8.    ให้เป็นวิธีการช่วยให้ครูทราบปัญหา  ความคับข้องใจเด็ก  ทำให้ครูสามารถหาวิธีช่วยคลี่คลายปัญหาแก่เด็กได้

         9.    เป็นวิธีการปูพื้นฐานประสบการณ์  และความรู้ ให้เด็กมีความพร้อมสามารถช่วยตนเองได้ถูกต้อง  เหมาะสมกับวัยของเด็ก  พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ได้อย่างเป็นสุข

         10.  ให้เป็นวิธีที่ช่วยให้ครูทราบความสนใจเป็นพิเศษของเด็ก  และสามารถประเมินผลพัฒนาการ  และพฤติกรรมของเด็กแต่ละคนได้  พร้อมที่จะรายงานลงในสมุดรายงานประจำวันเด็กแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         11.  ให้มีวิธีการช่วยให้ครูตื่นตัวอยู่เสมอ  ในการที่จะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  สำรวจแหล่งวัสดุ อุปกรณ์  และคิดค้น  สร้างสรรค์  อุปกรณ์ใหม่ ๆ ขึ้น  เพื่อส่งเสริมความพร้อมให้แก่เด็กอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

         12.  ให้เป็นวิธีการช่วยลดการสูญเปล่าทางการศึกษา  ให้ปัญหาเด็กเรียนซ้ำชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ลดลง  ซึ่งในแผนการจัดประสบการณ์ได้เสนอแนะกิจกรรมไว้ทุกวัน ๆ ละ  13  ศูนย์  โรงเรียนควรจัดอย่างน้อย  6  ศูนย์  และให้เด็กได้เรียนรู้ในแต่ละวัน  อย่างน้อยวันละ  2  ศูนย์

กิจกรรมกลางแจ้ง

จุดมุ่งหมายของการจัดทำกิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง

         1.    เพื่อให้เด็กได้ออกกำลังกายกลางแจ้งซึ่งจะช่วยให้เด็กมีสุขภาพดีขึ้น

         2.    เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่  กล้ามเนื้อเล็ก และฝึกประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา มือกับเท้า

         3.    เพื่อเป็นการพัฒนาทางร่างกาย  อารมณ์ และจิตใจ  สังคม  สติปัญญา  และจินตนาการของเด็ก

ลักษณะการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง

         1.    การละเล่นพื้นเมือง

         2.    เกมต่าง ๆ

         3.    การเล่นบ้านจำลอง

         4.    การเล่นทราย

         5.    การเล่นน้ำ

         6.    การเล่นเครื่องเล่นสนาม

         7.    การเดินทรงตัวบนกระดาน

         8.    การเดินตามแนว

         9.    การเดินถอยหลัง

         10.  การรับ – ส่ง  บอล

         11.  การขว้างบอลไกล

         12.  การเตะบอลเข้าประตู

         13.  การกลิ้งบอลกระทบเป้า

         14.  การปาเป้า

         15.  การโหนตัว

               ฯลฯ

บทบาทและหน้าที่ครูในการจัดกิจกรรม  การเล่นกลางแจ้ง

         การออกกำลังกายของเด็ก ๆ นั้น ได้แก่  การวิ่ง  การกระโดด  การม้วนหน้า  ม้วนหลัง  การกลิ้ง  การปีนป่าย  การวิ่งแข่ง  การลาก  การเข็น  เป็นต้น  ในการเล่นนั้น  บางอย่าง  จำเป็นต้องมีสื่อประกอบด้วย  แต่บางอย่างไม่จำเป็นต้องมีสื่อก็ได้  แต่ผู้ดูแลเด็กจะต้องเตรียมตัวเพื่อจัดกิจกรรมให้เด็ก  บทบาทและหน้าที่ของผู้ดูแลเด็กที่ควรปฏิบัติในการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง  คือ

         1.    หากจะให้เด็กเล่นเครื่องเล่นสนาม  ผู้ดูแลเด็กจะต้องทำการตรวจสอบเครื่องเล่นนั้นว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยหรือไม่  หรือจะเป็นอันตรายต่อเด็กหรือไม่

         2.    ผู้ดูแลเด็ก จะต้องแนะนำการเล่นที่ถูกวิธี ปลอดภัยให้กับเด็กทุกครั้งจึงให้เล่น

         3.    ผู้ดูแลเด็กจะต้องฝึกระเบียบวินัยให้เด็กทุกครั้งที่มีการเล่นกลางแจ้ง

         4.    ปล่อยให้เด็กเล่นอย่างอิสระ  โดยผู้ดูแลเด็กคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

         5.    เมื่อเลิกเล่นแล้ว  เก็บสิ่งของให้เข้าที่ และทำความสะอาดบริเวณที่เล่นให้เรียบร้อยทุกครั้ง

         6.    ให้เด็กทำความสะอาดร่างกายพร้อมทั้งแต่งกายให้เรียบร้อยทุกครั้งหลังจากเลิกเล่นกลางแจ้งแล้ว

เกมการศึกษา

         เกมการศึกษาเป็นเกมการเล่นที่ฝึกการสังเกต  พัฒนากระบวนการคิด  และเกิดความคิดรวบยอด เกมการศึกษามีกฎ  กติกาง่ายๆ เด็กสามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มได้เกมการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย  เช่น  เกมการจับคู่สิ่งที่เหมือนกัน  เกมการแยกประเภท  จัดหมวดหมู่  เกมการเรียงลำดับเกมการสังเกตรายละเอียดของภาพ  เกมการหาความสัมพันธ์  ฯลฯ

         เกมการศึกษาที่จัดให้เด็กเล่นควรเริ่มจากง่ายไปหายาก  จากภาพไปสู่รูปทรงและสัญลักษณ์ที่ซับซ้อนขึ้น  เมื่อครูให้เด็กเล่นเกมใหม่ควรแนะนำวิธีการเล่น  และเมื่อเล่นเสร็จครูควรตรวจสอบความถูกต้อง  บางเกมเด็กอาจตรวจสอบคำถามได้ด้วยตนเอง

         เกมการศึกษานี้ครูสามารถผลิตได้ด้วยตนเองอย่างง่าย ๆ ให้สอดคล้องกับเนื้อหาหรือประสบการณ์ที่ต้องการให้เด็กเรียนรู้  ควรเปิดโอกาสให้เด็กเล่นเกมการศึกษาเป็นรายบุคคล  หรือกลุ่มย่อยทุกวัน  โดยอาจจัดวางไว้ให้เด็กเลือกเล่นทบทวนตามความต้องการนอกเหนือจากเวลาที่กำหนด

วัตถุประสงค์

         1.    รู้จักสังเกต  เปรียบเทียบ  และจำแนก

         2.    ส่งเสริมการคิด  หาเหตุผล  และการตัดสินใจแก้ปัญหา 

         3.    ส่งเสริมพัฒนากล้ามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา

         4.    ส่งเสริมการเล่นร่วมกัน


ตัวอย่างเกมการศึกษา

เกมจับคู่

         เกมจับคู่ภาพหรือสิ่งของ  สามารถแบ่งได้หลายแบบ  เช่น

         -     จับคู่ที่เหมือนกันทุกประการ

         -     จับคู่ภาพกับเงาของสิ่งเดียวกัน

         -     จับคู่ภาพกับโครงร่างของสิ่งเดียวกัน

         -     จับคู่ภาพที่ซ่อนอยู่ในภาพหลัก

         -     จับคู่ภาพเต็มกับภาพที่แยกเป็นส่วน ๆ

         เกมการแยกประเภท  จัดหมวดหมู่  (แผนภาพเกมการแยกประเภท  จัดหมวดหมู่)

         เกมการเรียงลำดับ  (แผ่นภาพเกมการเรียงลำดับ)

         เกมการสังเกตรายละเอียดของภาพ  เช่น  เกมการตัดต่อ (จำนวนชิ้น  ตามความเหมาะสมของวัยผู้เล่น)  เกมลอตโต  (แผ่นภาพลอตโต)

         เกมหาความสัมพันธ์  เช่น  เกมตารางสัมพันธ์  (เมตริกเกม) เกมอุปกมาอุปมัย,  เกมหาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของเครื่องใช้  ฯลฯ

ตารางกิจกรรมประจำวัน

--------------------------

ช่วงเช้า

         เวลา      07.30 – 08.15  น.     รับเด็กเป็นรายบุคคล

                     08.15 – 08.30  น.     เคารพธงชาติ  สวดมนต์

                     08.30 – 08.40  น.     สนทนาข่าว เหตุการณ์

                     08.40 – 09.00  น.     การเคลื่อนไหวและจังหวะ

                     09.00 – 10.30  น.     กิจกรรมในวงกลม

                     10.30 – 10.50  น.     กิจกรรมสร้างสรรค์

                     10.50 – 11.20  น.     กิจกรรมเสรี

                     11.20 – 11.40  น.     เล่นกลางแจ้ง

                     11.40 – 12.30  น.     พักรับประทานอาหาร  (แปรงฟัน)

ช่วงบ่าย

         เวลา      12.30 – 14.00  น.     นอนพักผ่อน

                     14.00 – 14.20  น.     เก็บที่นอนล้างหน้า

                     14.20 – 14.30  น.     พัก  (ดื่มนม, อาหารว่าง)

                     14.30 – 14.45  น.     เกมการศึกษา

                     14.45 – 15.00  น.     สรุปกิจกรรมประจำวัน / เตรียมงานในวันรุ่งขึ้น

หมายเหตุ    อาจปรับได้ตามความเหมาะสม         

                                            


การสร้างบรรยากาศ  การเรียนรู้

---------------------------

         โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์)  สังกัด  เทศบาลตำบลอากาศอำนวย   ได้จัดบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก  เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ตามธรรมชาติ  สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก  เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ตามธรรมชาติ  สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัยเรียนรู้ผ่านการเล่นที่น่าสนใจ  สนุกสนาน  โดยได้กำหนดพัฒนาและปรับปรุง  ดังนี้

         ภายในห้องเรียน   ห้องเรียนแต่ละห้องจะเน้นความสะอาด  สวยงาม  ปลอดภัย  ตกแต่งบอร์ด  ด้วยเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับหน่วยที่เด็กกำลังเรียนอยู่ในแต่ละสัปดาห์  ภายในห้องเรียน  จะมีมุมประสบการณ์  พร้อมสื่ออุปกรณ์ที่แข็งแรง  สวยงาม  ปลอดภัย  และเพียงพอกับจำนวนเด็ก  เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จาการสัมผัสทั้ง  5  เพราะมีความเชื่อว่า  สภาพแวดล้อมที่ดีจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดีจากมุมประสบการณ์  เช่น  มุมร้านค้า  มุมหนังสือ มุมบล็อก  มุมของเล่นพลาสติก  มุมดนตรี  มุมแต่งตัว  มุมนิทาน  นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้จัดทำห้องน้ำ  ห้องส้วม  ไว้ภายในห้องเรียนเพื่อความสะดวกและปลอดภัย  ของเด็ก

         ภายในห้องเรียน  จัดตกแต่งสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาด้วยพันธ์ไม้ต่าง ๆ ได้แก่  ไม้ดอก  ไม้ประดับ  ผักสวนครัว  ไม้ยืนต้น  หน้าอาคารเรียน  จัดให้มีสระน้ำ  เพื่อเลี้ยงสัตว์น้ำ  เช่น  ปลา  และมีสวนหย่อมด้านหน้าเพื่อความสวยงาม  ความเพลิดเพลิน  เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาการของเด็กได้  ศึกษานอกสถานที่  ทำให้เด็กได้สัมผัสธรรมชาติของจริง  ส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพจิตดี  สนุกสนานกับการเรียนรู้มีคุณครูจัดกิจกรรมให้กับเด็ก  ยึดหลักการสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  เป็นระเบียบ  ปลอดภัย  ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน

                                                     


สื่อและแหล่งการเรียนรู้

-------------------------

                                                สื่อ

                    สื่อเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้  ทำหน้าที่เป็นตัวกลางถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจความรู้สึกเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์  สร้างสถานการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก  กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา  ทางด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  และสติปัญญา  ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมให้แก่เด็กมีระบบในการควบคุมสื่อย่างเป็นระบบ  มีผู้ดูแลรับผิดชอบ  มีกระบวนการดังนี้

         1.   การจัดหา   มีการสอบถามความต้องการในการใช้สื่อของครูผู้สอน  โดยให้แต่ละห้อง  นำเสนอทุกต้นปีการศึกษา

         2.   การจัดเก็บ   สื่อทุกประเภทมีทะเบียนคุม  มีเอกสารชัดเจน

         3.   การจัดการ   เมื่อลงทะเบียนแล้วจะแยกให้ครูประจำชั้นรับได้  เก็บได้โดยให้แต่ละห้องนำเสนอทุกต้นปีการศึกษา

         4.   การซ่อม  จะมีการสำรวจสื่อทุกสิ้นภาคเรียน  เพื่อดูว่าสื่อใดชำรุดจะซ่อมบำรุงหรือจำหน่าย

         ลักษณะของสื่อ  แบ่งออกเป็น  6  ประเภท

         1.    สื่อธรรมชาติ  หมายถึง  สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  เช่น  พืช  ผัก  ผลไม้  ดิน  หิน  เป็นต้น

         2.    สื่อสิ่งพิมพ์  หมายถึง  หนังสือและเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น  เอกสาร  หนังสือ  ตำรา  นิตยสาร  หนังสือพิมพ์  วารสาร  จุลสาร  แผนที่ แผนภูมิ  ตาราง  สถิติกราฟ  เป็นต้น

         3.    สื่อวัสดุและอุปกรณ์   หมายถึง  วัสดุที่ประดิษฐ์เพื่อประกอบการเรียน  เช่น  บัตรคำ  หุ่นจำลอง  เกมการศึกษา  เครื่องมืออุปกรณ์ทดลอง  เป็นต้น

         4.    สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง  หมายถึง  สื่อที่ไม่มีตัวหนังสือกำกับ  เช่น  สัญลักษณ์ต่าง ๆ เครื่องหมายต่าง ๆ

         5.    สื่อเทคโนโลยี  หมายถึง  สื่อการเรียนรู้ที่ได้ผลิตขึ้น  เพื่อใช้ควบคู่กับเครื่องมือโทรทัศน์  วัสดุ  หรือเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น  เทปบันทึกภาพ  (วีดีทัศน์)  แถบบันทึกเสียง สไลด์  คอมพิวเตอร์ ซีดี  วีซีดี  เป็นต้น

                                              


แหล่งการเรียนรู้

        

                   โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์) สังกัด  เทศบาลตำบลอากาศอำนวยได้จัดบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก  ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย  บูรณาการการเรียนรู้ผ่านการเล่นที่สนุกสนาน  โดยได้ดำเนินการจัดแหล่งเรียนรู้ดังนี้

  1. ภายในห้องเรียน  เน้นความปลอดภัย  สะอาด สวยงาม  ภายในห้องมีมุมประสบการณ์

หรือศูนย์การเรียนและสื่ออุปกรณ์ที่แข็งแรง  สวยงาม  ปลอดภัย  และเพียงพอกับจำนวนเด็ก  เพื่อให้เด็กเรียนรู้จากการสัมผัสทั้ง  5  สำหรับมุมประสบการณ์ หรือศูนย์การเรียน ได้แก่  มุมบ้าน  มุมหมอ  มุมร้านค้า  มุมวิทยาศาสตร์  มุมหนังสือ มุมบล็อก  มุมดนตรี  เป็นต้น

         2.    ภายในโรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวยจัดให้มีบรรยากาศที่สะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  เป็นระเบียบ ปลอดภัย  มีต้นไม้มากมายหลายชนิด พันธุ์ไม้ต่าง ๆ และห้องสำคัญต่าง ๆ ในโรงเรียน เช่น  ห้องสมุด  ห้องพยาบาล  และอื่น ๆ

         3.    ภายนอกโรงเรียนโรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์) สังกัด เทศบาลตำบลอากาศอำนวย  คือ สถานที่ต่าง ๆ เช่น  วัด  โบสถ์   โรงพยาบาล เทศบาล สถานีตำรวจ  ที่ว่าการอำเภอ  องค์การบริหารส่วนตำบล    ตลาด และอื่น ๆ  ได้กำหนดพาเด็กไปศึกษาเรียนรู้ตามโอกาสที่สมควร

                                                *************************

                                     


การประเมินพัฒนาการ

                                       ------------------------

        การประเมินพัฒนาการเป็นกระบวนการต่อเนื่องให้ครอบคลุมพัฒนาการเด็กทุกด้าน  ได้แก่ ด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  เพื่อนำผลมาใช้วางแผนจัดกิจกรรมให้เด็กแต่ละคนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

         โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์).  สังกัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย จัดให้มีการประเมินอย่างต่อเนื่อง  ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้านเป็นการประเมินสถานการณ์ปกติขณะที่เด็กทำกิจกรรมประจำวันและช่วงเวลาต่าง ๆ ได้แก่  การสังเกตการสัมภาษณ์  การสนทนา  การบันทึกพฤติกรรมเด็กและวิเคราะห์ข้อมูล  ผลงานที่เก็บอย่างเป็นระบบ  แล้วนำข้อมูลจากการประเมินพัฒนาการมาสรุป  เพื่อเขียนรายงานผลพัฒนาการลงในสมุดรายงานประจำตัวเด็กทุกภาคเรียน  และรายงานให้ผู้ปกครองทราบอย่างชัดเจน  และต่อเนื่องโดยดำเนินการต่อไปนี้

         ก่อนเรียน   จัดทำข้อมูลของเด็กเป็นรายบุคคล  โดยให้ผู้ปกครองกรอกข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ปกครอง  เช่น  ข้อมูลทั่วไป ประวัติสุขภาพ  ลักษณะนิสัย

         ระหว่างเรียน  จัดทำเครื่องประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับเด็ก  รวมทั้งใช้แหล่งข้อมูลหลาย ๆ ด้าน  ได้แก่  การสังเกต  การบันทึกพฤติกรรม  การสนทนา การสัมภาษณ์  การวิเคราะห์ข้อมูล  จากผลงานเด็กที่เก็บอย่างมีระบบบันทึกการเรียน  บันทึกสุขภาพ  และบันทึกกิจกรรมต่าง ๆ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กให้สอดคล้องกับความสามารถหรือพัฒนาการแต่ละด้านของเด็ก

         หลังเรียน   มีการนำข้อมูลจากการประเมินพัฒนาการมารวบรวมสรุปและเขียนรายงานผลพัฒนาการลงทุนในสมุดรายงานประจำตัวทุกภาคเรียน

         เกณฑ์การประเมินพัฒนาการ   คือ  การนำผลประเมินมาสรุปและจัดระบบพัฒนาการ  ดังนี้

         : ระดับปฏิบัติได้                  หมายถึง   สามารถแสดงพฤติกรรมได้คล่องหรือเชื่อมั่น

         : ระดับปฏิบัติได้บางครั้ง         หมายถึง  สามารถแสดงพฤติกรรมได้แต่บางครั้งไม่ 

                                                                                       คล่องหรือไม่มั่นคง

              : ระดับควรส่งเสริม                        หมายถึง  ยังแสดงพฤติกรรมได้ไม่ชัดเจน

การประเมินพัฒนาการ

         การประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัยแบ่งออกเป็น  3  ระยะ  ดังนี้คือ

         1.    ประเมินพัฒนาการประจำแต่ละกิจกรรม

         2.    ประเมินพัฒนาการประจำวัน

         3.    ประเมินพัฒนาการประจำภาค / ปี

วิธีประเมินพัฒนาการ

         1.    การสังเกต

               1.1  ครูสังเกตเด็กตลอดเวลา  เช่น  ขณะเรียน  เล่น  และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา การเรียนกิจกรรมเสรีทั้งเป็นกลุ่ม  และรายบุคคลสม่ำเสมอ

         2.    การสัมภาษณ์  คือ  การสนทนากับเด็กเป็นรายบุคคล  และเป็นกลุ่ม  อาจจะมีการบันทึกการสนทนาด้วยเพื่อหาวิธีการแก้ไข  หรือทำให้ทราบว่าประสบผลสำเร็จหรือไม่

         3.    ตรวจผลงานและวิเคราะห์ข้อมูล

                                         ******************************

                                              


การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา

         การนำกรอบการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ไปใช้ และมีการพัฒนาผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้  ความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2546  คู่มือหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2546  (อายุ  3 – 5  ปี)  และดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย  มีดังนี้

         1.    การเตรียมความพร้อม

               -     สร้างความตระหนัก

               -     พัฒนาบุคลากร

               -     จัดระบบสารสนเทศ

               -     จัดระบบบริหารจัดการในรูปกรรมการ

         2.    การจัดหลักสูตร

               -     แผนการจัดประสบการณ์ของครูแต่ละคน

               -     หลักสูตรรายชั้นตลอดปีการศึกษา  (หน่วยการเรียนรู้  กิจกรรม)

         3.    การสนับสนุนคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

               -     ระบบการประเมินพัฒนาการ

               -     การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

               -     การพัฒนาและเลือกใช้สื่อ

               -     การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

         4.    การบริหารจัดการ

               -     งานวิชาการ

               -     งานบุคลากร

               -     งานธุรการ การเงินและพัสดุ

               -     งานกิจการนักเรียน

               -     งานอาคารสถานที่

                      -       งานความสัมพันธ์กับชุมชน

         5.    การนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ประเมินผล

               -     หน่วยงานต้นสังกัด

               -     คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

               -     คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

         6.    สรุปและรายงาน

               -     สรุปการประเมินตนเองของสถานศึกษา

               -     รายงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

               -     รายงานผู้ปกครอง                

                     -    รายงานประชาชน

               -     รายงานหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อขอรับการสนับสนุน

         7.    การปรับปรุงและการพัฒนา  

               -     ปรับแผนปฏิบัติงานปีต่อไป

               -     ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

               -     ปรับปรุงการบริหารจัดการ

               -     ปรับปรุงระบบสนับสนุนคุณภาพ

               -     ปรับปรุงแผนการประสบการณ์

        

         ทั้งนี้  หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย  ของโรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์) 

สังกัด  เทศบาลตำบลอากาศอำนวย  สนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ  สภาพแวดล้อม  ชุมชน  ท้องถิ่น  และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับธรรมชาติ  และการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  โดยมีจุดหมายคือ  มุ่งให้เด็กมีพัฒนาทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  อย่างเหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างของบุคคล  เพื่อพัฒนาเด็กให้เกิดความสุขในการเรียนรู้  เกิดทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต  รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์แก่เด็ก

                                                     ******************************

           


ภาคผนวก

                               ๑. บรรณานุกรม

๑. กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖

๒. กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖  

    (สำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี)

                      ๒.สำเนารายงานการประชุม

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย

(ชุมชนอุปถัมภ์)   สังกัด  เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

                                 

   ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา -

   การศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียน

 

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

199/1 หมู่ 18 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายพิกุล งอธิราช 081 9652398 pikul06@gmail.com