สัญลักษณ์ของโรงเรียน

logo

ตราประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน พระอินทร์ประทับนั่งบนพระราชอาสน์เปล่งรัศมีของความสุข ความเจริญ ความก้าวหน้ามาสู่ประชาราษฎร์ ในเขตเทศบาล ตำบลอากาศอำนวย

 

สีประจำโรงเรียน

images

 สีเหลือง (บน)  

 สีเขียว (ล่าง)