H-saleomking-10-2565

ภารกิจ/เป้าหมาย

10153123 545857405533246 858627270 n

ภารกิจ/เป้าหมาย

ภารกิจ

      ๑) จัดกิจกรรมส่งเสริม สุขภาพ และสุขภาพจิต

          ๒) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

          ๓) จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน และการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

          ๔) จัดกิจกรรมเสริมสร้างสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

          ๕) จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

          ๖) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          ๗) จัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

          ๘) พัฒนาครูและบุคลากรที่จัดการศึกษาปฐมวัย

          ๙) พัฒนาสื่อ/แหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสม ปลอดภัย และส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน

         ๑๐) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยชุมชน และผู้ปกครองมีส่วนร่วม

         ๑๑) ส่งเสริม สิทธิโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมผู้เรียน ทุกปณะเภท

           

 เป้าหมาย

      ๑) เด็กทุกคนมีความพร้อม กล้าแสดงออก และพัฒนาทุกด้านเหมาะสมกับวัย

          ๒) เด็กทุกคนมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

          ๓) เด็กทุกคนมีร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตดี

          ๔) เด็กทุกคนมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ ประหยัด และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

          ๕) เด็กทุกคนได้รับการปลูกฝังให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

          ๖) เด็กทุกคนมีมารยาท และปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย

          ๗) เด็กทุกคนมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

          

        

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

199/1 หมู่ 18 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายพิกุล งอธิราช 081 9652398 pikul06@gmail.com