H-saleomking-10-2565

ประวัติโรงเรียน

head2

 

 

ประวัติโรงเรียน

sms2565

 

     เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ได้จัดการศึกษาโดยดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๖ มาจนถึงปัจจุบัน โดยจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยตั้งแต่อายุ ๓-๕ปี และในปีการศึกษา ๒๕๕๑ ได้จัดตั้งโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย จำนวน ๑ โรงเรียน โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริการการศึกษาในระบบโรงเรียนแก่เด็กในเขตพื้นที่ในระดับก่อนประถมศึกษา ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ จึงเสนอโครงการจัดตั้งโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย โดยจัดการศึกษาต่อจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ในระดับก่อนประถมศึกษา ( อนุบาล ๑-๓,อายุ ๔-๖ ปี )เพื่อเป็นการวางรากฐานชีวิต และเป็นการเตรียมความพร้อมของเด็กทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคม

 

     

 

     มีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้บริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบ บังคับบัญชา พนักงาน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน บริหารกิจการของสถานศึกษา วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุม กำกับดูแล เกี่ยวกับการบริหารวิชาการ งานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป ความสัมพันธ์กับชุมชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 6 งาน

 

1.งานธุรการและการเงิน มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดทำทะเบียนประวัติ การเก็บรักษาเงิน การเบิกจ่าย งานระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการเงิน
2.
บุคลากร มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการเกี่ยวกับบุคลากร
3.
งานวิชาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดทำแผนงานโครงการและปฏิทินปฏิบัติงาน งานทะเบียน สถิติต่าง ๆ
4.
งานกิจการนักเรียน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเกณฑ์เด็กในวัยเรียนเข้าเรียน งานบริหารด้านสุขภาพอนามัย
5.
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับงาน วางแผนด้านอาคารสถานที่ งานรักษาความสะอาดและสุขาภิบาล
6.
งานความสัมพันธ์กับชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน งานเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนและองค์กรต่าง ๆ

 

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

199/1 หมู่ 18 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายพิกุล งอธิราช 081 9652398 pikul06@gmail.com