H-saleomking-10-2565

บุคลากร

head2

 

แนะนำบุคลากร

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิ

สาขา

หมายเหตุ

นายพยุงศักดิ์   ภูยิหวา

ปริญญาโท

การบริหารการศึกษา

 

นางมลฤดี   อัครจันทร์

ปริญญาโท

การบริหารการศึกษา

 

๓.

นางปาริชา  เหง้าละคร

ปริญญาโท

การบริหารการศึกษา

 

๔.

นายพิกุล  งอธิราช

ปริญญาโท

การบริหารการศึกษา

 

นางสาวอ้อยทิพย์  ประลอบพันธ์

ปริญญาโท

การบริหารการศึกษา

 

๖.

นายทรงศักดิ์  เหง้าละคร

ปริญญาตรี

พละศึกษา

 

๗.

นางสายใจ  เปาวนา

ปริญญาโท

การบริหารการศึกษา

 

นางอนัญญา  พวงเงิน

ปริญญาตรี

การศึกษาปฐมวัย

 

๙.

นางสาวแหวนเพ็ชร  ใยแก้ว

ปริญญาตรี

การศึกษาปฐมวัย

 

๑๐

นางอัญชลิตา   โพธิวัฒน์

ปริญญาโท

การบริหารการศึกษา

 

๑๑

นายปัญญา  โคตรธรรม

ปริญญาตรี

การศึกษาปฐมวัย

 

๑๒

นางสาวอมรรัตน์  งามจิตร

ปริญญาโท

การบริหารการศึกษา

 

๑๓

นายพิทักษ์   เหง้าละคร

ปริญญาโท

การบริหารการศึกษา

 

๑๔

นายทองฉันท์  ตุ่ยไชย

ปริญญาตรี

การศึกษาปฐมวัย

 

๑๕

นางสาววิไลลักษณ์  จันทปัญญา

ปริญญาโท

การบริหารการศึกษา

 

๑๖

นางวีระพร  สอนวงษา

ปริญญาตรี

การศึกษาปฐมวัย

 

 

 

 

 

จำนวนบุคลากร

 

ประเภทบุคคล

เพศ

ระดับการศึกษาสูงสุด

อายุเฉลี่ย

ประสบการณ์สอนเฉลี่ย

 

ชาย

หญิง

ต่ำกว่า

ป.ตรี

ป.ตรี

สูงกว่า

ป.ตรี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

     

   

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

   

   

ครู

 

   

ผู้ช่วยครู

 

   

ผช.จนท.การเงินและบัญชี

 

   

   

นักการ/ภารโรง

 

       

แม่ครัว

 

       

อื่น

             

รวม

๑๓

๑๑

   

 

 

P-3-1

น.ส.อมรรัตน์  งามจิตร  

ตำแหน่ง ครู หัวหน้าสายชั้นอนุบาล ๓

อนุบาล ๓/๑

 

 

 Pitak-1

 

นายพิทักษ์  เหง้าละคร

ตำแหน่ง ครู

อนุบาล ๓/๒

 

 

 

Tongchan2

นายทองฉันท์  ตุ่ยไชย  

ตำแหน่ง ครู

อนุบาล ๓/๓

 

 

 

P-3-4

นางอัญชลิตา  โพธิวัฒน์

ตำแหน่ง ครู

อนุบาล ๓/๔

 

 

P-3-5

น.ส.อ้อยทิพย์  ประลอบพันธ์

ตำแหน่ง ครู

อนุบาล ๓/๕

 

 

k-Noy2562

นางสายใจ  เปาวนา  

ตำแหน่ง ครู  หัวหน้าสายชั้นอนุบาล ๒

อนุบาล ๒/๑ 

 

 

ananya

 

นางอนัญญา  พวงเงิน

ตำแหน่ง ครู

อนุบาล ๒/๒

 

tn took1 

 

 

น.ส.แหวนเพ็ชรใยแก้ว

ตำแหน่ง ครู

อนุบาล ๒/๓

 

 tn pom1

 

นางวีรพรสอนวงษา

ตำแหน่ง ครู

อนุบาล ๒/๔

 

kung 

น.ส.วิไลลักษณ์  จันทปัญญา

ตำแหน่ง ครู

อนุบาล ๒/๕

panya2

นายปัญญา  โคตรธรรม

ตำแหน่ง ครู

อนุบาล ๒/๖

 

Paricha64

 

นางปาริชา  เหง้าละคร

ตำแหน่ง ครู

อนุบาล ๑/๑

 

P-1-2

นายพิกุล  งอธิราช

ตำแหน่ง ครู

อนุบาล ๑/๒

 

 

Jarunee-1

 

นางจารุณี  นิวาสวัฒน์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

อนุบาล ๑/๓

 

pla1

 

นายทรงศักดิ์  เหง้าละคร

ตำแหน่ง ครู

อนุบาล ๑/๔ 

 

 

bo1

น.ส.สุภารัตน์  อวนป้อง

ตำแหน่ง ผช.จนท.การเงินและบัญชี

 

 

tn sangkhom

นายสังคม  เคี่ยงคำผง

ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป

 

 

tn jakkarin

นายจักรินทร์  ชายกวด

ตำแหน่ง ภารโรง 

 

 

 

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

199/1 หมู่ 18 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายพิกุล งอธิราช 081 9652398 pikul06@gmail.com