ข้อมูลอาคารสถานที่

pic

ข้อมูลอาคารสถานที่

ที่

รายการ

จำนวน

อาคารเรียน

อาคารประกอบ

ห้องน้ำ/ห้องส้วม

ห้องปฏิบัติการทางภาษา

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ห้องสมุด

ศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา

สนามเด็กเล็ก

ฯลฯ

 

 

A7

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

A1

อาคาร๑ พญาสัตบรรณ

A2

อาคาร๒ อินทนิล

A3

อาคาร๓ จามจุรี

A4

อาคาร๔ ราชพฤกษ์

A5

อาคาร๕ กันเกรา

A6

อาคาร๖ ทองกวาว

A9

ห้องสมุด

A8

อาคารโรงอาหาร