H-saleomking-10-2565

ข้อมูลพื้นฐาน

pic

ข้อมูลพื้นฐาน

 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน  โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์)

 สังกัด  เทศบาลตำบลอากาศอำนวย  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร  ปี ๒๕๖๑

ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๑.      จำนวนผู้บริหาร / ครู / และนักเรียน

ตารางที่  ๑  :  แสดงจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนเทศบาลในสังกัด อปท.

 

ที่

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

พนักงานครูเทศบาล

(คน)

บุคลากรทาง

การศึกษา

ครูอัตราจ้าง

รวม

ทั้งสิ้น

(คน)

บริหาร

ปฏิบัติการสอน

   

ร.ร.เทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์)

๑๐

๑๕

๑๙

-

                     

ตารางที่  ๒  แสดงจำนวนห้องเรียน / นักเรียน

ที่

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ศพด.

อนุบาล

ประถม

มัธยม

ศพด.

อนุบาล

ประถม

มัธยม

ร.ร.เทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์)

-

๑๕

-

-

-

๓๒๕

-

-

                   

ตารางที่  ๓  แสดงจำนวนนักเรียนที่เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา  ๒๕๖๑

ที่

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

จำนวนนักเรียน

รวม

อนุบาล

ป.๒

ป.๕

ม.

ม.๕

ร.ร.เทศบาลอากาศอำนวย

(ชุมชนอุปถัมภ์)

๓๒๕

-

-

-

-

๓๒๕

               

 

ตารางที่  ๔  :  แสดงจำนวนอาคารเรียนและอาคารประกอบ

ที่

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

อาคารเรียน

อาคารประกอบ

รวม

ร.ร.เทศบาลอากาศอำนวย

(ชุมชนอุปถัมภ์)

         


ตารางที่ ๕
: แสดงจำนวนงบประมาณสนับสนุนการศึกษา (ไม่รวมเงินอุดหนุน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ที่

เทศบาล

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

ร.ร.เทศบาลอากาศอำนวย

(ชุมชนอุปถัมภ์)

-

 
       

ตารางที่ ๖   :  แสดงจำนวนชุมชนในสังกัด อปท.

ที่

เทศบาล

จำนวนชุมชน

หมายเหตุ

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

๑๗

 
       

 

 

 

A7

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

A1

อาคาร๑ พญาสัตบรรณ

A2

อาคาร๒ อินทนิล

A3

อาคาร๓ จามจุรี

A4

อาคาร๔ ราชพฤกษ์

A5

อาคาร๕ กันเกรา

A6

อาคาร๖ ทองกวาว

A9

ห้องสมุด

A8

อาคารโรงอาหาร

 

 

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

199/1 หมู่ 18 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายพิกุล งอธิราช 081 9652398 pikul06@gmail.com