HEAD-61

ข้อมูลนักเรียน

oproom-1

ข้อมูลนักเรียน

 

 

 

จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

 ข้อมูล ณ วันที่ 6/06/2560

 

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ชั้นอนุบาล  1 (พ.ศ. 2556)

71

67

138

ชั้นอนุบาล  2 (พ.ศ. 2555)

64

48

112

ชั้นอนุบาล  3 (พ.ศ. 2554)

44

24

68

รวม

179

139

318

 

จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

 ข้อมูล ณ วันที่ 4/06/2560

ระดับชั้น

เพศ

รวม

จำนวนนักเรียนเฉลี่ยต่อห้อง

ชาย

หญิง

ชั้นอนุบาล ๑  (อายุ ๔  ขวบ)

๗๒

๕๐

๑๒๒

๒๐

ชั้นอนุบาล ๒  (อายุ ๕  ขวบ)

๔๘

๒๓

๗๑

๑๔

ชั้นอนุบาล ๓  (อายุ ๖  ขวบ)

๔๐

๔๕

๘๕

๒๑

รวมจำนวนเด็กทั้งหมด

๑๖๐

๑๑๘

๒๗๘

 

 

 

 

จำนวนนักเรียนในระบบโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้น ชั้นปี และเพศ

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

 ข้อมูล ณ วันที่ 14/03/2560

ระดับชั้น

ชั้นปี

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล

อ.1

72

50

122

อ.2

48

23

71

อ.3

40

45

85

รวม

160

118

278

รวมทั้งสิ้น

160

118

278

จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ครูประจำชั้น

หมายเหตุ

อนุบาล1/1

13

9

22

นางปาริชา  นะคะจัด

 

อนุบาล1/2

12

10

22

นายพิกุล  งอธิราช

หัวหน้าสายชั้น

อนุบาล1/3

12

9

21

น.ส.อ้อยทิพย์  ประลอบพันธ์

 

อนุบาล1/4

10

8

18

นายทรงศักดิ์  เหง้าละคร

 

อนุบาล1/5

14

8

22

นางวีระพร  สอนวงษา

 

อนุบาล1/6

10

7

17

น.ส.วิไลลักษณ์  จันทปัญญา

 

รวม

71

51

122

พ.ศ.2555(4ปี)

 

อนุบาล2/1

5

3

8

นายพยุงศักดิ์ ภูยิหวา

 

อนุบาล2/2

5

6

11

น.ส.สายใจ  วรรณราม

 

อนุบาล2/3

13

5

18

นางอนัญญา  พวงเงิน

หัวหน้าสายชั้น

อนุบาล2/4

10

8

18

น.ส.แหวนเพ็ชร  ใยแก้ว

 

อนุบาล2/5

13

3

16

นายปัญญา  โคตรธรรม

 

รวม

46

25

71

พ.ศ.2554(5ปี)

 

อนุบาล3/1

8

12

20

น.ส.อมรรัตน์  งามจิตร

 

อนุบาล3/2

6

11

17

นายพิทักษ์  เหง้าละคร

 

อนุบาล3/3

11

6

17

นายทองฉันท์  ตุ่ยไชย

หัวหน้าสายชั้น

อนุบาล3/4

10

6

16

นางมลฤดี อัครจันทร์

 

อนุบาล3/5

11

7

18

นางอัญชลิตา  โพธิวัฒน์

 

รวม

42

46

88

พ.ศ.2553(6ปี)

 

รวมทั้งหมด

159

122

281

   

 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2559

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

199/1 หมู่ 18 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายพิกุล งอธิราช 081 9652398 pikul06@gmail.com