H-saleomking-10-2565

ข้อมูลนักเรียน

oproom-1

ข้อมูลนักเรียน

 

 

 

       จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒        

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

ณ วันที่ 17 เมษายน 2562

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ครูประจำชั้น

หมายเหตุ

อนุบาล1/1

12

8

20

นางปาริชา     เหง้าละคร

 

อนุบาล1/2

12

7

19

นายพิกุล      งอธิราช

หัวหน้าสายชั้น

อนุบาล1/3

11

9

20

นางจารุณี    นิวาสวัฒน์    

 

อนุบาล1/4

9

9

18

นายทรงศักดิ์ เหง้าละคร

 

รวม

44

33

77

พ.ศ.2558 (4 ปี)

 

อนุบาล2/1

7

11

18

นางสาวสายใจ วรรณราม

หัวหน้าสายชั้น

อนุบาล2/2

11

7

18

นางอนัญญา     พวงเงิน

 

อนุบาล2/3

10

8

18

นางสาวแหวนเพ็ชร ใยแก้ว

 

อนุบาล2/4

10

6

16

นางวีระพร    สอนวงษา

 

อนุบาล2/5

11

7

18

นายปัญญา       โคตรธรรม

 

รวม

49

39

88

พ.ศ.2557 (5 ปี)

 

อนุบาล3/1

11

14

25

นางสาวอมรรัตน์   งามจิตร

หัวหน้าสายชั้น

อนุบาล3/2

10

11

21

นายพิทักษ์          เหง้าละคร

 

อนุบาล3/3

9

11

20

นายทองฉันท์       ตุ่ยไชย

 

อนุบาล3/4

12

9

21

นางสาววิไลลักษณ์ จันทปัญญา

 

อนุบาล3/5

10

13

23

นางอัญลิตา        โพธิ์วัฒน์

 

อนุบาล3/6

10

9

19

นางสาวอ้อยทิพย์ ประลอบพันธ์

 

รวม

62

67

129

พ.ศ.2556 (6 ปี)

 

รวมทั้งหมด

155

139

294

   

 

 

 

จำนวนนักเรียน   ประจำปีการศึกษา   2561

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์)

   วันที่   21  พฤษภาคม  2561

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ครูประจำชั้น

หมายเหตุ

อนุบาล 1/1

9

12

21

นางปาริชา  เหง้าละคร

 

อนุบาล 1/2

11

11

22

นายพิกุล  งอธิราช

หัวหน้าสายชั้น

อนุบาล 1/3

13

9

22

นางจารุณี นิวาสวัฒน์

 

อนุบาล 1/4

12

7

19

นายทรงศักดิ์  เหง้าละคร

 

รวม

45

39

84

พ.ศ. 2557 ( 4 ปี)

 

อนุบาล 2/1

11

14

25

นางสาวสายใจ  วรรณราม

 

อนุบาล 2/2

12

11

23

นางอนัญญา  พวงเงิน

หัวหน้าสายชั้น

อนุบาล 2/3

10

11

21

นางสาวแหวนเพ็ชร  ใยแก้ว

 

อนุบาล 2/4

12

9

21

นางสาวอ้อยทิพย์ ประลอบพันธ์

 

อนุบาล 2/5

10

13

23

นางสาววิไลลักษณ์  จันทปัญญา

 

อนุบาล 2/6

14

7

21

นายปัญญา  โคตรธรรม

 

รวม

69

65

134

พ.ศ. 2556 ( 5 ปี)

 

อนุบาล 3/1

14

10

24

นางสาวอมรรัตน์  งามจิตร

 

อนุบาล 3/2

11

10

21

นายพิทักษ์  เหง้าละคร

 

อนุบาล 3/3

12

8

20

นายทองฉันท์  ตุ่ยไชย

หัวหน้าสายชั้น

อนุบาล 3/4

15

7

22

นางวีระพร  สอนวงษา

 

อนุบาล 3/5

10

13

23

นางอัญชลิตา  โพธิ์วัฒน์

 

รวม

62

48

110

พ.ศ. 2555 ( 6 ปี)

 

รวมทั้งหมด

176

152

328

 

 

 

จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

 ข้อมูล ณ วันที่ 6/06/2560

 

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ชั้นอนุบาล  1 (พ.ศ. 2556)

71

67

138

ชั้นอนุบาล  2 (พ.ศ. 2555)

64

48

112

ชั้นอนุบาล  3 (พ.ศ. 2554)

44

24

68

รวม

179

139

318

 

จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

 ข้อมูล ณ วันที่ 4/06/2560

ระดับชั้น

เพศ

รวม

จำนวนนักเรียนเฉลี่ยต่อห้อง

ชาย

หญิง

ชั้นอนุบาล ๑  (อายุ ๔  ขวบ)

๗๒

๕๐

๑๒๒

๒๐

ชั้นอนุบาล ๒  (อายุ ๕  ขวบ)

๔๘

๒๓

๗๑

๑๔

ชั้นอนุบาล ๓  (อายุ ๖  ขวบ)

๔๐

๔๕

๘๕

๒๑

รวมจำนวนเด็กทั้งหมด

๑๖๐

๑๑๘

๒๗๘

 

 

 

 

จำนวนนักเรียนในระบบโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้น ชั้นปี และเพศ

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

 ข้อมูล ณ วันที่ 14/03/2560

ระดับชั้น

ชั้นปี

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล

อ.1

72

50

122

อ.2

48

23

71

อ.3

40

45

85

รวม

160

118

278

รวมทั้งสิ้น

160

118

278

จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ครูประจำชั้น

หมายเหตุ

อนุบาล1/1

13

9

22

นางปาริชา  นะคะจัด

 

อนุบาล1/2

12

10

22

นายพิกุล  งอธิราช

หัวหน้าสายชั้น

อนุบาล1/3

12

9

21

น.ส.อ้อยทิพย์  ประลอบพันธ์

 

อนุบาล1/4

10

8

18

นายทรงศักดิ์  เหง้าละคร

 

อนุบาล1/5

14

8

22

นางวีระพร  สอนวงษา

 

อนุบาล1/6

10

7

17

น.ส.วิไลลักษณ์  จันทปัญญา

 

รวม

71

51

122

พ.ศ.2555(4ปี)

 

อนุบาล2/1

5

3

8

นายพยุงศักดิ์ ภูยิหวา

 

อนุบาล2/2

5

6

11

น.ส.สายใจ  วรรณราม

 

อนุบาล2/3

13

5

18

นางอนัญญา  พวงเงิน

หัวหน้าสายชั้น

อนุบาล2/4

10

8

18

น.ส.แหวนเพ็ชร  ใยแก้ว

 

อนุบาล2/5

13

3

16

นายปัญญา  โคตรธรรม

 

รวม

46

25

71

พ.ศ.2554(5ปี)

 

อนุบาล3/1

8

12

20

น.ส.อมรรัตน์  งามจิตร

 

อนุบาล3/2

6

11

17

นายพิทักษ์  เหง้าละคร

 

อนุบาล3/3

11

6

17

นายทองฉันท์  ตุ่ยไชย

หัวหน้าสายชั้น

อนุบาล3/4

10

6

16

นางมลฤดี อัครจันทร์

 

อนุบาล3/5

11

7

18

นางอัญชลิตา  โพธิวัฒน์

 

รวม

42

46

88

พ.ศ.2553(6ปี)

 

รวมทั้งหมด

159

122

281

   

 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2559

 

จำนวนนักเรียน   ประจำปีการศึกษา   2561

 

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์)

 

   วันที่   21  พฤษภาคม  2561

 

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ครูประจำชั้น

หมายเหตุ

อนุบาล 1/1

9

12

21

นางปาริชา  เหง้าละคร

 

อนุบาล 1/2

11

11

22

นายพิกุล  งอธิราช

หัวหน้าสายชั้น

อนุบาล 1/3

13

9

22

นางจารุณี นิวาสวัฒน์

 

อนุบาล 1/4

12

7

19

นายทรงศักดิ์  เหง้าละคร

 

รวม

45

39

84

พ.ศ. 2557 ( 4 ปี)

 

อนุบาล 2/1

11

14

25

นางสาวสายใจ  วรรณราม

 

อนุบาล 2/2

12

11

23

นางอนัญญา  พวงเงิน

หัวหน้าสายชั้น

อนุบาล 2/3

10

11

21

นางสาวแหวนเพ็ชร  ใยแก้ว

 

อนุบาล 2/4

12

9

21

นางสาวอ้อยทิพย์ ประลอบพันธ์

 

อนุบาล 2/5

10

13

23

นางสาววิไลลักษณ์  จันทปัญญา

 

อนุบาล 2/6

14

7

21

นายปัญญา  โคตรธรรม

 

รวม

69

65

134

พ.ศ. 2556 ( 5 ปี)

 

อนุบาล 3/1

14

10

24

นางสาวอมรรัตน์  งามจิตร

 

อนุบาล 3/2

11

10

21

นายพิทักษ์  เหง้าละคร

 

อนุบาล 3/3

12

8

20

นายทองฉันท์  ตุ่ยไชย

หัวหน้าสายชั้น

อนุบาล 3/4

15

7

22

นางวีระพร  สอนวงษา

 

อนุบาล 3/5

10

13

23

นางอัญชลิตา  โพธิ์วัฒน์

 

รวม

62

48

110

พ.ศ. 2555 ( 6 ปี)

 

รวมทั้งหมด

176

152

328

 

 

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

199/1 หมู่ 18 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายพิกุล งอธิราช 081 9652398 pikul06@gmail.com